รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2560

          (นิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
          จึงจะสำเร็จการศึกษาได้)

  ภาคต้น ::.
 บัณฑิตวิทยาลัย (30)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (107) 
 คณะอักษรศาสตร์ (9)คณะวิทยาศาสตร์ (83) 
 คณะรัฐศาสตร์ (10)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (11) 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (7)คณะครุศาสตร์ (50) 
 คณะนิเทศศาสตร์ (6)คณะเศรษฐศาสตร์ (5) 
 คณะแพทยศาสตร์ (17)คณะสัตวแพทยศาสตร์ (12) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ (13)คณะเภสัชศาสตร์ (10) 
 คณะนิติศาสตร์ (9)คณะศิลปกรรมศาสตร์ (16) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ (33)คณะสหเวชศาสตร์ (9) 
 คณะจิตวิทยา (8)คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (13) 
 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ (2)วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (14) 
       
  ภาคปลาย ::.
 บัณฑิตวิทยาลัย (98)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (280) 
 คณะอักษรศาสตร์ (57)คณะวิทยาศาสตร์ (183) 
 คณะรัฐศาสตร์ (41)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (81) 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (25)คณะครุศาสตร์ (162) 
 คณะนิเทศศาสตร์ (35)คณะเศรษฐศาสตร์ (30) 
 คณะแพทยศาสตร์ (122)คณะสัตวแพทยศาสตร์ (24) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ (33)คณะเภสัชศาสตร์ (27) 
 คณะนิติศาสตร์ (51)คณะศิลปกรรมศาสตร์ (41) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ (55)คณะสหเวชศาสตร์ (19) 
 คณะจิตวิทยา (19)คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (37) 
 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ (5)วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (44) 
       
       

 | กลับไป | | กลับไปยังหน้าแรก |

ภาคต้น - ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th