รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย    รวมทั้งสิ้นจำนวน     148   ราย

            ชื่อ-นามสกุล
              วันที่ส่ง
สาขาวิชา  การจัดการด้านโลจิสติกส์
     1.   5487595220    นายสมเกียรติ   สหประภา 26 กุมภาพันธ์ 2556
     2.   5487564820    นางสาวพีรนุช   ชูวิทย์สกุลเลิศ 19 เมษายน 2556
     3.   5287818020    นางสาววราภรณ์   ตั้งจิตรเจริญ 26 เมษายน 2556
     4.   5287294120    นายสุบรรณ   ศรีจันทร์รัตน์ 9 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  การจัดการทางวิศวกรรม
     1.   5271625521    นางกุลชลี   นราลัย 8 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อม
     1.   5487510920    นายคำหล้า   นันทวงศ์ 14 พฤษภาคม 2556
     2.   5487572820    นางสาวเยาวลักษณ์   จรัสเอี่ยม 15 พฤษภาคม 2556
     3.   5487630520    นายรักษ์เกียรติ   วิกิณิยะธนี 15 พฤษภาคม 2556
     4.   5487505820    นางสาวกมลฤทัย   ทัดเทียม 16 พฤษภาคม 2556
     5.   5387508620    นางสาวจุฑาทิพย์   สินเธาว์ 16 พฤษภาคม 2556
     6.   5187845920    นายดนัย   ทิพย์มณี 16 พฤษภาคม 2556
     7.   5287849520    นางสาวเพ็ญศิริ   เอกจิตต์ 16 พฤษภาคม 2556
     8.   5487598120    นางสาวสัตตมาส   ลรรพรัตน์ 16 พฤษภาคม 2556
     9.   5487615120    นางสาวอลิส   รอล์ 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5487527620    นางสาวดุจเดือน   สมพรไพลิน 17 พฤษภาคม 2556
     11.   5187815020    นางสาววรินธร   บุญยะโรจน์ 17 พฤษภาคม 2556
     12.   5487535620    นางสาวธนัชชา   มีไชยโย 27 พฤษภาคม 2556
     13.   5487585020    นายวิธวินท์   แสงประเสริฐ 27 พฤษภาคม 2556
     14.   5287555020    นางสาวภัควดี   อาชวะพาณิชย์ 28 พฤษภาคม 2556
     15.   5387565320    นายวีร์   มาสภัสร์ 28 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  การบริหารกิจการทางทะเล
     1.   5387301020    นายเอกลักษณ์   อ่อนสอาด 27 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  เกาหลีศึกษา
     1.   5487597520    นางสาวสโรชา   สิรวิชยกุล 3 พฤษภาคม 2556
     2.   5487570520    นางสาวเมธาวี   หิรัญคำ 15 พฤษภาคม 2556
     3.   5287601120    นางสาวฐานิช   ภูศรี 17 พฤษภาคม 2556
     4.   5487536220    นางสาวธนาพร   ธูปพุทรา 17 พฤษภาคม 2556
     5.   5487656920    นางสาวอัมนูล   ฮาซานา 17 พฤษภาคม 2556
     6.   5387543520    นางสาวปนิยดา   มุลาลินน์ 23 พฤษภาคม 2556
     7.   5487537920    นางสาวธิดา   รุ่งธีระ 27 พฤษภาคม 2556
     8.   5487560220    นางสาวพันทนิน   พัวบัณฑิตกุล 27 พฤษภาคม 2556
     9.   5487591720    นางสาวศศิวิมล   ไพศาลสุทธิเดช 27 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  จุลชีววิทยาทางการแพทย์
     1.   5087778420    นางสาวพิมพเยาว์   สดใส 29 มีนาคม 2556
     2.   5387838720    นางสาวสุภาวดี   อุ้มทอง 17 เมษายน 2556
     3.   5387839320    นางสาวอารยา   ตัตวธร 8 พฤษภาคม 2556
     4.   5087772620    นายเธียร   ธีระวรวงศ์ 10 พฤษภาคม 2556
     5.   5387836420    นายสดายุ   อุทิศ 14 พฤษภาคม 2556
     6.   5187791620    นางสาวประภาพร   บุญมา 15 พฤษภาคม 2556
     7.   5387833520    นางสาวปิยเนตร์   เกษะโกมล 15 พฤษภาคม 2556
     8.   5387212820    นางสาววราภรณ์   ศิริเติม 15 พฤษภาคม 2556
     9.   5387341020    นางสาวประเสริฐศรี   ตั้งเลิศสัมพันธ์ 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5387834120    นางสาวภาวิณี   ทรัพย์สมวงศ์ 16 พฤษภาคม 2556
     11.   5287267220    นางสาวฐิตาวรรณ   ชยานันต์พิบูล 17 พฤษภาคม 2556
     12.   5287165920    นางสาวทวิภัทร์   ไพศาลชัชวาล 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์
     1.   5087782920    นายเมธี   ศรีประพันธ์ 4 เมษายน 2556
     2.   5087804020    นายเอกชัย   พรหมเพชร 4 เมษายน 2556
     3.   5387877120    นางสาวสุปรีชา   ฉัตรทอง 16 พฤษภาคม 2556
     4.   5187763020    นางสาวจาริกา   มากคช 17 พฤษภาคม 2556
     5.   5187794520    นางสาวพรทิพย์สวรรค์   นวลทอง 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  ทันตชีววัสดุศาสตร์
     1.   5287804220    นางสาวพินทุอร   จันทรวราทิตย์ 14 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
     1.   5287635520    นายแบงค์   ศรีสุข 25 เมษายน 2556
     2.   5287644120    นางสาววชิราภรณ์   จอมศิลป์ 3 พฤษภาคม 2556
     3.   5487567720    นางสาวมัทนา   พิมพ์โชติ 10 พฤษภาคม 2556
     4.   5487613920    นางสาวอรุณสุข   แสงสอาด 14 พฤษภาคม 2556
     5.   5487619720    นางสาวอาภาพัชร   หุ่นศิริตระกูล 15 พฤษภาคม 2556
     6.   5387531020    นางสาวธัชกร   ผลพันธิน 16 พฤษภาคม 2556
     7.   5387501120    นางสาวธัญญ์พิชชา   เอกบุศย์ 16 พฤษภาคม 2556
     8.   5387566020    นายวีรพันธ์   รุจิเกียรติกำจร 16 พฤษภาคม 2556
     9.   5387591620    นายเอกลักษณ์   กิติภัทร์ถาวร 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5387527520    นายธนัช   รักษศรี 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
     1.   5187829920    นายสุชาติ   ไตรภพสกุล 13 กุมภาพันธ์ 2556
     2.   5187776220    นายเชาวลิต   เสนานุรักษ์วรกุล 5 เมษายน 2556
     3.   5287770520    นายเดชรัตน์   สัมฤทธิ์ 18 เมษายน 2556
     4.   5487172420    นายพงษ์พัฒน์   เนาวรัตน์วัฒนา 24 เมษายน 2556
     5.   5487143220    นายธีรจิตร   พรพฤฒิพันธุ์ 26 เมษายน 2556
     6.   5487150620    นายนิกร   ชยากรคงวุฒิ 29 เมษายน 2556
     7.   5487243320    นางสาวอรชุมา   วงศ์ศรีกุล 29 เมษายน 2556
     8.   5287801320    นางสาวพัชร์   เอกปัญญาสกุล 1 พฤษภาคม 2556
     9.   5287759720    นางสาวจิตรา   พิทักษ์ธีระธรรม 3 พฤษภาคม 2556
     10.   5287797520    นางสาวไปรยา   จูวัฒนสำราญ 3 พฤษภาคม 2556
     11.   5087816620    นางสาวกาญจนา   หินเธาว์ 7 พฤษภาคม 2556
     12.   5487194220    นายภูมิพงศ์   คำอ้อ 7 พฤษภาคม 2556
     13.   5487210620    นายวรพงศ์   บุญพาล้ำเลิศ 8 พฤษภาคม 2556
     14.   5487813020    นางสาวศิวภากร   ธนาธิวัฒน์ 8 พฤษภาคม 2556
     15.   5487114020    นางสาวจิตตนัน   ชนินทรเทพ 9 พฤษภาคม 2556
     16.   5487138120    นางสาวทัดจุฬา   กลันทปุระ 9 พฤษภาคม 2556
     17.   5487235320    นางสาวภิรญา   สังฆมโนเวศ 14 พฤษภาคม 2556
     18.   5387335320    นายอรรถกร   วงษ์สมบูรณ์ 14 พฤษภาคม 2556
     19.   5487247920    นางสาวออมพลอย   เอื้อธนิกกานนท์ 14 พฤษภาคม 2556
     20.   5387311220    นายณัฐพันธ์   บุญวิทยา 16 พฤษภาคม 2556
     21.   5387148320    นางสาวธัญญลักษณ์   นวมพราหม 16 พฤษภาคม 2556
     22.   5287834020    นายสิทธิชัย   แดงประเสริฐ 16 พฤษภาคม 2556
     23.   5187755020    นายก้องกาญจน์   วชิรพนัง 17 พฤษภาคม 2556
     24.   5187762420    นายคมกริช   ประกอบธรรม 17 พฤษภาคม 2556
     25.   5487113420    นางสาวจริญญา   วุฒิเทียร 17 พฤษภาคม 2556
     26.   5487162120    นายปรัชญา   จุ่นพิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2556
     27.   5287825420    นางสาวปสุตา   ปัญญาทิพย์ 17 พฤษภาคม 2556
     28.   5387172320    นางสาวปิติยา   โพธาศรี 28 พฤษภาคม 2556
     29.   5187822420    นางสาววีรินยาอร   เหลืองบริบูรณ์ 28 พฤษภาคม 2556
     30.   5087844120    นางสาวศันธยา   กิตติโกวิท 28 พฤษภาคม 2556
     31.   5087848720    นายสุรปรีช์   เมาลีกุล 28 พฤษภาคม 2556
     32.   5187803520    เรืออากาศเอกภูวนาถ   แก้วปลั่ง 30 พฤษภาคม 2556
     33.   5287260820    นายวัชรพัฒน์   อินวรรณา 4 มิถุนายน 2556
สาขาวิชา  พัฒนามนุษย์และสังคม
     1.   5387235220    นางสาวสโรชา   แสงสัจจา 16 พฤษภาคม 2556
     2.   5487103120    นายกฤษ   บางศรี 17 พฤษภาคม 2556
     3.   5387107620    นางสาวกุณฑี   สว่างวงศ์ธรรม 17 พฤษภาคม 2556
     4.   5487189120    นายภณกุล   ภวคุณวรกิตติ์ 17 พฤษภาคม 2556
     5.   5487140320    นายแทนพันธ์   เสนะพันธุ์ บัวใหม่ 27 พฤษภาคม 2556
     6.   5387224320    นางสาวศรัญญา   ศิริวงศ์ถวัลย์ 27 พฤษภาคม 2556
     7.   5487221520    นางสาววิภาวดี   พันธุ์ยางน้อย 28 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
     1.   5287510720    นายเกริก   เจษฎานุวัฒน์ 24 เมษายน 2556
     2.   5487588920    นางสาวศมานันท์   สุดสะอาด 8 พฤษภาคม 2556
     3.   5187787120    นายนิทัศน์   บุญไพศาลสถิตย์ 15 พฤษภาคม 2556
     4.   5187864820    นางสุขใจ   สัจจเทพ 15 พฤษภาคม 2556
     5.   5487621920    นางสาวเกรซ   อิ่มสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2556
     6.   5487519620    นางสาวชนิสรา   ตั้งกิจมงคล 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  เภสัชวิทยา
     1.   5387328020    นางสาววีรยา   ไพศาล 15 พฤษภาคม 2556
     2.   5387313520    นางสาวธนัญวดี   ภู่สุวรรณ 16 พฤษภาคม 2556
     3.   5387315820    นางสาวนฤมล   อังศิริศักดิ์ 16 พฤษภาคม 2556
     4.   5387320920    นางสาวพจนีย์   ฤทธิ์คำรพ 16 พฤษภาคม 2556
     5.   5387326720    นางสาววีณา   ชฎามหากุล 16 พฤษภาคม 2556
     6.   5287102320    นางสาวกรวีย์   ม่วงประเสริฐ 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  รัสเซียศึกษา
     1.   5487643720    นางสาวนโรบล   คำน้อย 28 พฤษภาคม 2556
     2.   5387663120    นางสาววรรณนิภา   มีสุวรรณ 28 พฤษภาคม 2556
     3.   5387664820    นางสาวไศลทิพย์   ศุภางค์ 28 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
     1.   5387865620    นางสาวศิริมา   จีนปฎิพัทธิ์ 30 เมษายน 2556
     2.   5287764820    นางสาวชมพูนุช   รุ่งนิ่ม 16 พฤษภาคม 2556
     3.   5187777920    นางสาวณฐพร   โสวสด 16 พฤษภาคม 2556
     4.   5187824720    นางสาวศิโรรัช   วัชรานาถ 16 พฤษภาคม 2556
     5.   5187784220    นางสาวนริศรา   กุลปรีชานันท์ 28 พฤษภาคม 2556
     6.   5187832720    นายสุทธิพันธุ์   ภวสุปรีย์ 28 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     1.   5487122020    นายชานนท์   สุวรรณมนตรี 26 มีนาคม 2556
     2.   5387250620    นางสาวสุมาลี   สรรคพงค์วิฑิต 9 เมษายน 2556
     3.   5387139720    นางสาวดารินทร์   นิยมธงชัย 8 พฤษภาคม 2556
     4.   5387226620    นางสาวศศิธร   เรืองตระกูล 9 พฤษภาคม 2556
     5.   5287290620    นางสาวสุธาทิพย์   ไสยาตร์ 15 พฤษภาคม 2556
     6.   5287753920    ร้อยเอกกิตติภพ   พรหมดี 16 พฤษภาคม 2556
     7.   5387121320    นางสาวชนกพร   วงษ์วัน 16 พฤษภาคม 2556
     8.   5387145420    นางสาวธนพร   สายตา 16 พฤษภาคม 2556
     9.   5387157020    นางสาวนวลพรรณ   คณานุรักษ์ 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5387158620    นางสาวนันทิยา   กาวิเต 16 พฤษภาคม 2556
     11.   5287209920    นายพงศ์ปิติ   เดชะศิริ 16 พฤษภาคม 2556
     12.   5387234620    นางสาวสโรชา   เพ็งศรี 16 พฤษภาคม 2556
     13.   5287286120    นางสาวสุกานดา   ปานศรี 16 พฤษภาคม 2556
     14.   5387246120    นายสุพัฒน์   เพ็งพันธ์ 16 พฤษภาคม 2556
     15.   5287127020    นายฉัตร์   บุญเพิ่ม 17 พฤษภาคม 2556
     16.   5387124220    นางสาวชนัดดา   แสนสุข 17 พฤษภาคม 2556
     17.   5387265020    นางสาวอรสิริ   พลหล้า 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  วิศวกรรมชีวเวช
     1.   5287129321    นายเฉลิมขวัญ   ศิริพันธุ์ 17 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  สรีรวิทยา
     1.   5087799620    นางสาวอรพรรณ   วนขจรไกร 15 พฤษภาคม 2556
     2.   5387167220    นางสาวปรมัตถ์   กิจจานุกิจวัฒนา 16 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
     1.   5387622420    นางสาวจริยา   เสนพงศ์ 17 พฤษภาคม 2556
     2.   5187849420    นางสาวภาสนันทน์   อัศวรักษ์ 23 พฤษภาคม 2556
     3.   5187848820    นายไพฑูรย์   เติมสินวาณิช 28 พฤษภาคม 2556
สาขาวิชา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
     1.   5487641420    นายคะนาล   เคียฟ 16 พฤษภาคม 2556
     2.   5387648820    นายณรงเดช   พันธะพุมมี 17 พฤษภาคม 2556
     3.   5387632720    นายโยเฮย์   มิยาโมโตะ 17 พฤษภาคม 2556
     4.   5387653920    นางสาวพลอยทิพย์   วณิชย์มณีบุษย์ 27 พฤษภาคม 2556
     5.   5487647220    นางสาวสมพร   สุขะทำมะวง 27 พฤษภาคม 2556
     6.   5487644320    นายฟาน อัน   ด๋อ 28 พฤษภาคม 2556
       

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th