รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557

บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย    รวมทั้งสิ้นจำนวน     146   ราย

            ชื่อ-นามสกุล
              วันที่ส่ง
 สาขาวิชา  การจัดการด้านโลจิสติกส์ 
     1.   5487595220     นายสมเกียรติ   สหประภา 26 กุมภาพันธ์ 2556
     2.   5487564820     นางสาวพีรนุช   ชูวิทย์สกุลเลิศ 19 เมษายน 2556
     3.   5287818020     นางสาววราภรณ์   ตั้งจิตรเจริญ 26 เมษายน 2556
     4.   5287294120     นายสุบรรณ   ศรีจันทร์รัตน์ 9 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
     1.   5487510920     นายคำหล้า   นันทวงศ์ 14 พฤษภาคม 2556
     2.   5487572820     นางสาวเยาวลักษณ์   จรัสเอี่ยม 15 พฤษภาคม 2556
     3.   5487630520     นายรักษ์เกียรติ   วิกิณิยะธนี 15 พฤษภาคม 2556
     4.   5487505820     นางสาวกมลฤทัย   ทัดเทียม 16 พฤษภาคม 2556
     5.   5387508620     นางสาวจุฑาทิพย์   สินเธาว์ 16 พฤษภาคม 2556
     6.   5187845920     นายดนัย   ทิพย์มณี 16 พฤษภาคม 2556
     7.   5287849520     นางสาวเพ็ญศิริ   เอกจิตต์ 16 พฤษภาคม 2556
     8.   5487598120     นางสาวสัตตมาส   ลรรพรัตน์ 16 พฤษภาคม 2556
     9.   5487615120     นางสาวอลิส   รอล์ 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5487527620     นางสาวดุจเดือน   สมพรไพลิน 17 พฤษภาคม 2556
     11.   5187815020     นางสาววรินธร   บุญยะโรจน์ 17 พฤษภาคม 2556
     12.   5487535620     นางสาวธนัชชา   มีไชยโย 27 พฤษภาคม 2556
     13.   5487585020     นายวิธวินท์   แสงประเสริฐ 27 พฤษภาคม 2556
     14.   5287555020     นางสาวภัควดี   อาชวะพาณิชย์ 28 พฤษภาคม 2556
     15.   5387565320     นายวีร์   มาสภัสร์ 28 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  การบริหารกิจการทางทะเล 
     1.   5387301020     นายเอกลักษณ์   อ่อนสอาด 27 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  เกาหลีศึกษา 
     1.   5487597520     นางสาวสโรชา   สิรวิชยกุล 3 พฤษภาคม 2556
     2.   5487570520     นางสาวเมธาวี   หิรัญคำ 15 พฤษภาคม 2556
     3.   5287601120     นางสาวฐานิช   ภูศรี 17 พฤษภาคม 2556
     4.   5487536220     นางสาวธนาพร   ธูปพุทรา 17 พฤษภาคม 2556
     5.   5487656920     นางสาวอัมนูล   ฮาซานา 17 พฤษภาคม 2556
     6.   5387543520     นางสาวปนิยดา   มุลาลินน์ 23 พฤษภาคม 2556
     7.   5487537920     นางสาวธิดา   รุ่งธีระ 27 พฤษภาคม 2556
     8.   5487560220     นางสาวพันทนิน   พัวบัณฑิตกุล 27 พฤษภาคม 2556
     9.   5487591720     นางสาวศศิวิมล   ไพศาลสุทธิเดช 27 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
     1.   5087778420     นางสาวพิมพเยาว์   สดใส 29 มีนาคม 2556
     2.   5387838720     นางสาวสุภาวดี   อุ้มทอง 17 เมษายน 2556
     3.   5387839320     นางสาวอารยา   ตัตวธร 8 พฤษภาคม 2556
     4.   5087772620     นายเธียร   ธีระวรวงศ์ 10 พฤษภาคม 2556
     5.   5387836420     นายสดายุ   อุทิศ 14 พฤษภาคม 2556
     6.   5187791620     นางสาวประภาพร   บุญมา 15 พฤษภาคม 2556
     7.   5387833520     นางสาวปิยเนตร์   เกษะโกมล 15 พฤษภาคม 2556
     8.   5387212820     นางสาววราภรณ์   ศิริเติม 15 พฤษภาคม 2556
     9.   5387341020     นางสาวประเสริฐศรี   ตั้งเลิศสัมพันธ์ 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5387834120     นางสาวภาวิณี   ทรัพย์สมวงศ์ 16 พฤษภาคม 2556
     11.   5287267220     นางสาวฐิตาวรรณ   ชยานันต์พิบูล 17 พฤษภาคม 2556
     12.   5287165920     นางสาวทวิภัทร์   ไพศาลชัชวาล 17 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์ 
     1.   5087782920     นายเมธี   ศรีประพันธ์ 4 เมษายน 2556
     2.   5087804020     นายเอกชัย   พรหมเพชร 4 เมษายน 2556
     3.   5387877120     นางสาวสุปรีชา   ฉัตรทอง 16 พฤษภาคม 2556
     4.   5187763020     นางสาวจาริกา   มากคช 17 พฤษภาคม 2556
     5.   5187794520     นางสาวพรทิพย์สวรรค์   นวลทอง 17 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  ทันตชีววัสดุศาสตร์ 
     1.   5287804220     นางสาวพินทุอร   จันทรวราทิตย์ 14 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
     1.   5287635520     นายแบงค์   ศรีสุข 25 เมษายน 2556
     2.   5287644120     นางสาววชิราภรณ์   จอมศิลป์ 3 พฤษภาคม 2556
     3.   5487567720     นางสาวมัทนา   พิมพ์โชติ 10 พฤษภาคม 2556
     4.   5487613920     นางสาวอรุณสุข   แสงสอาด 14 พฤษภาคม 2556
     5.   5487619720     นางสาวอาภาพัชร   หุ่นศิริตระกูล 15 พฤษภาคม 2556
     6.   5387531020     นางสาวธัชกร   ผลพันธิน 16 พฤษภาคม 2556
     7.   5387501120     นางสาวธัญญ์พิชชา   เอกบุศย์ 16 พฤษภาคม 2556
     8.   5387566020     นายวีรพันธ์   รุจิเกียรติกำจร 16 พฤษภาคม 2556
     9.   5387591620     นายเอกลักษณ์   กิติภัทร์ถาวร 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5387527520     นายธนัช   รักษศรี 17 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
     1.   5187829920     นายสุชาติ   ไตรภพสกุล 13 กุมภาพันธ์ 2556
     2.   5187776220     นายเชาวลิต   เสนานุรักษ์วรกุล 5 เมษายน 2556
     3.   5287770520     นายเดชรัตน์   สัมฤทธิ์ 18 เมษายน 2556
     4.   5487172420     นายพงษ์พัฒน์   เนาวรัตน์วัฒนา 24 เมษายน 2556
     5.   5487143220     นายธีรจิตร   พรพฤฒิพันธุ์ 26 เมษายน 2556
     6.   5487150620     นายนิกร   ชยากรคงวุฒิ 29 เมษายน 2556
     7.   5487243320     นางสาวอรชุมา   วงศ์ศรีกุล 29 เมษายน 2556
     8.   5287801320     นางสาวพัชร์   เอกปัญญาสกุล 1 พฤษภาคม 2556
     9.   5287759720     นางสาวจิตรา   พิทักษ์ธีระธรรม 3 พฤษภาคม 2556
     10.   5287797520     นางสาวไปรยา   จูวัฒนสำราญ 3 พฤษภาคม 2556
     11.   5087816620     นางสาวกาญจนา   หินเธาว์ 7 พฤษภาคม 2556
     12.   5487194220     นายภูมิพงศ์   คำอ้อ 7 พฤษภาคม 2556
     13.   5487210620     นายวรพงศ์   บุญพาล้ำเลิศ 8 พฤษภาคม 2556
     14.   5487813020     นางสาวศิวภากร   ธนาธิวัฒน์ 8 พฤษภาคม 2556
     15.   5487114020     นางสาวจิตตนัน   ชนินทรเทพ 9 พฤษภาคม 2556
     16.   5487138120     นางสาวทัดจุฬา   กลันทปุระ 9 พฤษภาคม 2556
     17.   5487235320     นางสาวภิรญา   สังฆมโนเวศ 14 พฤษภาคม 2556
     18.   5387335320     นายอรรถกร   วงษ์สมบูรณ์ 14 พฤษภาคม 2556
     19.   5487247920     นางสาวออมพลอย   เอื้อธนิกกานนท์ 14 พฤษภาคม 2556
     20.   5387311220     นายณัฐพันธ์   บุญวิทยา 16 พฤษภาคม 2556
     21.   5387148320     นางสาวธัญญลักษณ์   นวมพราหม 16 พฤษภาคม 2556
     22.   5287834020     นายสิทธิชัย   แดงประเสริฐ 16 พฤษภาคม 2556
     23.   5187755020     นายก้องกาญจน์   วชิรพนัง 17 พฤษภาคม 2556
     24.   5187762420     นายคมกริช   ประกอบธรรม 17 พฤษภาคม 2556
     25.   5487113420     นางสาวจริญญา   วุฒิเทียร 17 พฤษภาคม 2556
     26.   5487162120     นายปรัชญา   จุ่นพิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2556
     27.   5287825420     นางสาวปสุตา   ปัญญาทิพย์ 17 พฤษภาคม 2556
     28.   5387172320     นางสาวปิติยา   โพธาศรี 28 พฤษภาคม 2556
     29.   5187822420     นางสาววีรินยาอร   เหลืองบริบูรณ์ 28 พฤษภาคม 2556
     30.   5087844120     นางสาวศันธยา   กิตติโกวิท 28 พฤษภาคม 2556
     31.   5087848720     นายสุรปรีช์   เมาลีกุล 28 พฤษภาคม 2556
     32.   5187803520     เรืออากาศเอกภูวนาถ   แก้วปลั่ง 30 พฤษภาคม 2556
     33.   5287260820     นายวัชรพัฒน์   อินวรรณา 4 มิถุนายน 2556
 สาขาวิชา  พัฒนามนุษย์และสังคม 
     1.   5387235220     นางสาวสโรชา   แสงสัจจา 16 พฤษภาคม 2556
     2.   5487103120     นายกฤษ   บางศรี 17 พฤษภาคม 2556
     3.   5387107620     นางสาวกุณฑี   สว่างวงศ์ธรรม 17 พฤษภาคม 2556
     4.   5487189120     นายภณกุล   ภวคุณวรกิตติ์ 17 พฤษภาคม 2556
     5.   5487140320     นายแทนพันธ์   เสนะพันธุ์ บัวใหม่ 27 พฤษภาคม 2556
     6.   5387224320     นางสาวศรัญญา   ศิริวงศ์ถวัลย์ 27 พฤษภาคม 2556
     7.   5487221520     นางสาววิภาวดี   พันธุ์ยางน้อย 28 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
     1.   5287510720     นายเกริก   เจษฎานุวัฒน์ 24 เมษายน 2556
     2.   5487588920     นางสาวศมานันท์   สุดสะอาด 8 พฤษภาคม 2556
     3.   5187787120     นายนิทัศน์   บุญไพศาลสถิตย์ 15 พฤษภาคม 2556
     4.   5187864820     นางสุขใจ   สัจจเทพ 15 พฤษภาคม 2556
     5.   5487621920     นางสาวเกรซ   อิ่มสุวรรณ 16 พฤษภาคม 2556
     6.   5487519620     นางสาวชนิสรา   ตั้งกิจมงคล 17 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  เภสัชวิทยา 
     1.   5387328020     นางสาววีรยา   ไพศาล 15 พฤษภาคม 2556
     2.   5387313520     นางสาวธนัญวดี   ภู่สุวรรณ 16 พฤษภาคม 2556
     3.   5387315820     นางสาวนฤมล   อังศิริศักดิ์ 16 พฤษภาคม 2556
     4.   5387320920     นางสาวพจนีย์   ฤทธิ์คำรพ 16 พฤษภาคม 2556
     5.   5387326720     นางสาววีณา   ชฎามหากุล 16 พฤษภาคม 2556
     6.   5287102320     นางสาวกรวีย์   ม่วงประเสริฐ 17 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  รัสเซียศึกษา 
     1.   5487643720     นางสาวนโรบล   คำน้อย 28 พฤษภาคม 2556
     2.   5387663120     นางสาววรรณนิภา   มีสุวรรณ 28 พฤษภาคม 2556
     3.   5387664820     นางสาวไศลทิพย์   ศุภางค์ 28 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี 
     1.   5387865620     นางสาวศิริมา   จีนปฎิพัทธิ์ 30 เมษายน 2556
     2.   5287764820     นางสาวชมพูนุช   รุ่งนิ่ม 16 พฤษภาคม 2556
     3.   5187777920     นางสาวณฐพร   โสวสด 16 พฤษภาคม 2556
     4.   5187824720     นางสาวศิโรรัช   วัชรานาถ 16 พฤษภาคม 2556
     5.   5187784220     นางสาวนริศรา   กุลปรีชานันท์ 28 พฤษภาคม 2556
     6.   5187832720     นายสุทธิพันธุ์   ภวสุปรีย์ 28 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     1.   5487122020     นายชานนท์   สุวรรณมนตรี 26 มีนาคม 2556
     2.   5387250620     นางสาวสุมาลี   สรรคพงค์วิฑิต 9 เมษายน 2556
     3.   5387139720     นางสาวดารินทร์   นิยมธงชัย 8 พฤษภาคม 2556
     4.   5387226620     นางสาวศศิธร   เรืองตระกูล 9 พฤษภาคม 2556
     5.   5287290620     นางสาวสุธาทิพย์   ไสยาตร์ 15 พฤษภาคม 2556
     6.   5287753920     ร้อยเอกกิตติภพ   พรหมดี 16 พฤษภาคม 2556
     7.   5387121320     นางสาวชนกพร   วงษ์วัน 16 พฤษภาคม 2556
     8.   5387145420     นางสาวธนพร   สายตา 16 พฤษภาคม 2556
     9.   5387157020     นางสาวนวลพรรณ   คณานุรักษ์ 16 พฤษภาคม 2556
     10.   5387158620     นางสาวนันทิยา   กาวิเต 16 พฤษภาคม 2556
     11.   5287209920     นายพงศ์ปิติ   เดชะศิริ 16 พฤษภาคม 2556
     12.   5387234620     นางสาวสโรชา   เพ็งศรี 16 พฤษภาคม 2556
     13.   5287286120     นางสาวสุกานดา   ปานศรี 16 พฤษภาคม 2556
     14.   5387246120     นายสุพัฒน์   เพ็งพันธ์ 16 พฤษภาคม 2556
     15.   5287127020     นายฉัตร์   บุญเพิ่ม 17 พฤษภาคม 2556
     16.   5387124220     นางสาวชนัดดา   แสนสุข 17 พฤษภาคม 2556
     17.   5387265020     นางสาวอรสิริ   พลหล้า 17 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  สรีรวิทยา 
     1.   5087799620     นางสาวอรพรรณ   วนขจรไกร 15 พฤษภาคม 2556
     2.   5387167220     นางสาวปรมัตถ์   กิจจานุกิจวัฒนา 16 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน 
     1.   5387622420     นางสาวจริยา   เสนพงศ์ 17 พฤษภาคม 2556
     2.   5187849420     นางสาวภาสนันทน์   อัศวรักษ์ 23 พฤษภาคม 2556
     3.   5187848820     นายไพฑูรย์   เติมสินวาณิช 28 พฤษภาคม 2556
 สาขาวิชา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
     1.   5487641420     นายคะนาล   เคียฟ 16 พฤษภาคม 2556
     2.   5387648820     นายณรงเดช   พันธะพุมมี 17 พฤษภาคม 2556
     3.   5387632720     นายโยเฮย์   มิยาโมโตะ 17 พฤษภาคม 2556
     4.   5387653920     นางสาวพลอยทิพย์   วณิชย์มณีบุษย์ 27 พฤษภาคม 2556
     5.   5487647220     นางสาวสมพร   สุขะทำมะวง 27 พฤษภาคม 2556
     6.   5487644320     นายฟาน อัน   ด๋อ 28 พฤษภาคม 2556
       

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th