รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557

บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย    รวมทั้งสิ้นจำนวน     177   ราย

            ชื่อ-นามสกุล
              วันที่ส่ง
 สาขาวิชา  การจัดการด้านโลจิสติกส์ 
     1.   5287309020     นายอรรถพล   เรืองกฤษ 12 มีนาคม 2555
     2.   5387122020     นางสาวชนนิกานต์   รุจีหิรัญญปกฤต 27 เมษายน 2555
     3.   5387174620     นางสาวปิยธิดา   ตั้งตระกูลสมบัติ 27 เมษายน 2555
     4.   5387214020     นายวศิน   แย้มชื่นพงศ์ 27 เมษายน 2555
     5.   5387184920     นางสาวพิมพ์ปวีณ์   ปฏิวรโต 8 พฤษภาคม 2555
     6.   5387141920     นายทรงพล   พลรัฐ 10 พฤษภาคม 2555
     7.   5387191220     เรืออากาศโทภัทรภณ   เลาหนันทน์ 10 พฤษภาคม 2555
     8.   5387322120     นาวาโทวชิรวิทย์   นรอ่อน 15 พฤษภาคม 2555
     9.   5387256420     เรือเอกสุวรรณ   วงษ์พานิช 15 พฤษภาคม 2555
     10.   5387120720     นางสาวจุฑาทิพย์   เจริญประเสริฐกุล 21 พฤษภาคม 2555
     11.   5287171620     นางสาวธิดา   พงศ์สุธรรม 31 พฤษภาคม 2555
     12.   5287302520     นางสาวสุรสา   บุญทา 31 พฤษภาคม 2555
     13.   5387196420     นายมรกต   คงนคร 26 กรกฎาคม 2555
     14.   5387209020     นางสาววนิษฐา   วัฒนวินิน 26 กรกฎาคม 2555
     15.   5287205320     นายปองภพ   ศรีสวัสดิ์สกุล 27 กรกฎาคม 2555
     16.   5287121220     นางจิรวรรณ   ศรีสวัสดิ์สกุล 30 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  การจัดการทางวัฒนธรรม 
     1.   5187177320     นายธีรยุทธ   นิลมูล 25 พฤษภาคม 2555
     2.   5187199120     นางสาวกัญญ์ณณัฐ   เลิศอริยโภคิน 29 พฤษภาคม 2555
     3.   5287563020     นางสาวลินินา   พุทธิธาร 31 พฤษภาคม 2555
     4.   5187244720     นายยศถกล   โกศลเหมมณี 31 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
     1.   5187797420     นางสาวพรหมธิดา   สดใส 2 พฤษภาคม 2555
     2.   5387506320     นางสาวขวัญฤดี   อิ่มอาดูร 28 พฤษภาคม 2555
     3.   5287539020     นางสาวนฤมล   ชุ่มใจ 29 พฤษภาคม 2555
     4.   5387590020     นายเอกชา   ตนานนท์ชัย 30 พฤษภาคม 2555
     5.   5287538320     นางสาวนภัสวัลย์   ขาวนวล 31 พฤษภาคม 2555
     6.   5187802920     นางสาวภุมรินทร์   คำเดชศักดิ์ 13 มิถุนายน 2555
     7.   5387584220     นางสาวอรุณลักษณ์   จิรธนภิญโญ 5 กรกฎาคม 2555
     8.   5087879120     นางสาวภานุช   หงษ์สวัสดิ์ 27 กรกฎาคม 2555
     9.   5387507020     นางสาวจิณณพัต   ชัยสิทธิ์ 31 กรกฎาคม 2555
     10.   5287785020     นายเจนวิทย์   กรอบทอง 31 กรกฎาคม 2555
     11.   5387528120     นางสาวธนัญพร   ธรรมเจษฎา 31 กรกฎาคม 2555
     12.   5087808620     นางสาวธันย์ชนก   กังวาฬไกรไพศาล 31 กรกฎาคม 2555
     13.   5187540420     นายนิวัฒน์   ตั้นตระกูล 31 กรกฎาคม 2555
     14.   5087811420     นางสาวพรรณทิพย์   กาหยี 31 กรกฎาคม 2555
     15.   5087812020     นางสาวลดา   มัทธุรศ 31 กรกฎาคม 2555
     16.   5287562320     นางสาวลลิตา   ชุณหเชิดชัย 31 กรกฎาคม 2555
     17.   5387562420     นางสาววริษฐา   ดุละลัมพะ 31 กรกฎาคม 2555
     18.   5387571020     นางสาวศุภวารี   แก้วหะนาม 31 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  การบริหารกิจการทางทะเล 
     1.   5387340420     นางสาวนิภาพร   ศิลปชัย 21 พฤษภาคม 2555
     2.   5387287920     นางสาววิสุมิตรา   เอกปิยะกุล 21 พฤษภาคม 2555
 สาขาวิชา  เกาหลีศึกษา 
     1.   5387538420     นางสาวนาตรดรุณ   แต่งเกลี้ยง 21 พฤษภาคม 2555
     2.   5287607020     นางสาวนวล   ตัญศิริสุข 22 พฤษภาคม 2555
     3.   5387556720     นายมัคคะรา   ซึย 25 พฤษภาคม 2555
     4.   5387552120     นางสาวพุทธิดา   พุทธรักษ์ 28 พฤษภาคม 2555
     5.   5387578520     นางสาวสุพัชชา   อินทุโศภน 17 กรกฎาคม 2555
     6.   5387567620     นางสาวศวิตา   กฤตลักษณ์กุล 26 กรกฎาคม 2555
     7.   5387554420     นางสาวภัททิรา   จิตต์เกษม 27 กรกฎาคม 2555
     8.   5187643420     นางสาวกนกอร   อุปนันท์ 31 กรกฎาคม 2555
     9.   5387522320     นางสาวฐิติยา   บุญสินสุข 31 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
     1.   5287250520     นางสาวฤทัยรัตน์   เกิดแก้ว 30 มีนาคม 2555
     2.   5287128720     นางสาวฉัตรทิพย์   ศรีปทุมทอง 8 พฤษภาคม 2555
     3.   5287245420     นางสาวยุพาวดี   ชาวดง 17 พฤษภาคม 2555
     4.   5087882020     นางสาวสุปราณี   บูรณประดิษฐ์กุล 25 พฤษภาคม 2555
     5.   5087868220     นายสุรศักดิ์   อยู่ยงสะถิต 29 พฤษภาคม 2555
     6.   5287206020     นางสาวปัทมาพร   เมาลีทอง 30 พฤษภาคม 2555
     7.   5187255620     นางสาวลักคณา   ธรรมโชติรุจน์ 30 พฤษภาคม 2555
     8.   5187124020     นายจักร์เพชร   กุ้ยติ้ว 31 พฤษภาคม 2555
     9.   5287181920     นางสาวนวพร   วรศิลป์ชัย 31 พฤษภาคม 2555
 สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์ 
     1.   5187846520     นายเหงียน   เฮ 26 เมษายน 2555
     2.   5087870420     นายชญานิน   โชคดีมีบุญ 27 เมษายน 2555
     3.   5087779020     นางสาวภัทรา   ยี่ทอง 1 พฤษภาคม 2555
     4.   5287856920     นายเกอริด   โมลเดอร์ 16 พฤษภาคม 2555
     5.   5287858120     นายแดเนียล   ลี 16 พฤษภาคม 2555
     6.   4989681020     นางสาวพัทธมน   วิโรจนาภิรมย์ 25 พฤษภาคม 2555
     7.   5187757320     นายกาจ   โชคชัยอุสาหะ 28 พฤษภาคม 2555
     8.   5087881320     นางสาวสุทธิดารักษ์   ชัยจันทร์ 6 มิถุนายน 2555
 สาขาวิชา  ทันตชีววัสดุศาสตร์ 
     1.   5087792120     นางสาวศนิ   บุญญกุล 22 พฤษภาคม 2555
     2.   5187837920     นางสาวอรุณี   ลายธีระพงศ์ 29 พฤษภาคม 2555
 สาขาวิชา  เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
     1.   5287633220     นางสาวน้ำเพชร   พันธุ์พิพัฒน์ 22 พฤษภาคม 2555
     2.   5287636120     นายปริพัฒน์   จึงชัยชนะ 22 พฤษภาคม 2555
     3.   5287642920     นายราชวณิชย์   ชำนาญ 22 พฤษภาคม 2555
     4.   5387512020     นางสาวเจนจิรา   ภูริรักษ์พิติกร 30 พฤษภาคม 2555
     5.   5387534920     นายเธียรวิชญ์   เถาว์หิรัญ 31 กรกฎาคม 2555
     6.   5387544120     นายปรัชญา   แก้วแหวน 31 กรกฎาคม 2555
     7.   5287645820     นางสาววราภรณ์   หัตถกี 31 กรกฎาคม 2555
     8.   5287648720     นางสาวศศิษา   เรี่ยมสุวรรณ 31 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
     1.   5187778520     นายดรัล   พิรัญเจริญ 5 เมษายน 2555
     2.   5287798120     นายพรชัย   นฤดมกุล 18 เมษายน 2555
     3.   5087837820     นายวฤษฎ์   อินทร์มา 20 เมษายน 2555
     4.   5387243220     นางสาวสุนิชญา   รักธรรมมั่น 23 เมษายน 2555
     5.   5287792320     นายประมวล   หนูราช 30 เมษายน 2555
     6.   5387204820     นางสาวรุ่งรวี   วัฒนพรพรหม 15 พฤษภาคม 2555
     7.   5387324420     นางสาววิภารัตน์   พิศภูมิวิถี 15 พฤษภาคม 2555
     8.   5387247820     นางสาวสุภรวดี   ตรงต่อธรรม 15 พฤษภาคม 2555
     9.   5187779120     นางสาวดลชนก   แก้วสุจริต 16 พฤษภาคม 2555
     10.   5387198720     นายมาวิน   สุวรรณวิฑิต 16 พฤษภาคม 2555
     11.   5287163620     นางสาวดารารัตน์   บางพระ 17 พฤษภาคม 2555
     12.   5387195820     นางสาวมนต์ทิมา   ฉันทนะสุขศิลป์ 21 พฤษภาคม 2555
     13.   5387190620     นางสาวภัทรชนม์   แสนคำ 22 พฤษภาคม 2555
     14.   5287251120     นายวรพงศ์   ศิลานุวัฒน์ 23 พฤษภาคม 2555
     15.   5187774020     นายชาคริต   พิชญางกูร 24 พฤษภาคม 2555
     16.   5287241920     นางสาวมนัสนันท์ญาดา   คำฟู 31 พฤษภาคม 2555
     17.   5187766020     นางสาวจิธินันท์   ศิระเธียรไชย 21 มิถุนายน 2555
     18.   5187842020     นางสาวเจษฎ์ศีดา   เลิศศักดิ์ธนากุล 22 มิถุนายน 2555
     19.   5087832620     นายไพบูลย์   จงผิตะ 26 มิถุนายน 2555
     20.   5087840620     นายวิลเลี่ยม   วิน แอลลิส 11 กรกฎาคม 2555
     21.   5087853820     นายอัฐวุฒิ   จ่างวิทยา 11 กรกฎาคม 2555
     22.   5387219220     นายวิวัฒน์   อมรวนิชย์กิจ 12 กรกฎาคม 2555
     23.   5387309020     นางสาวชลลดา   บุราชรินทร์ 13 กรกฎาคม 2555
     24.   5087821720     นางสาวญาณินี   ทรงขจร 13 กรกฎาคม 2555
     25.   5387337620     นายอัครักษ์   จิรเมธากร 13 กรกฎาคม 2555
     26.   5087818920     นายจรูญ   จันแทน 16 กรกฎาคม 2555
     27.   5087824620     นายนปกรณ์   กลิ่นทอง 16 กรกฎาคม 2555
     28.   5087841220     นายวิลาส   ฉ่ำเลิศวัฒน์ 16 กรกฎาคม 2555
     29.   5387227220     นางสาวศันสนีย์   จันทนวารี 16 กรกฎาคม 2555
     30.   5387303220     นางสาวกันยารัตน์   เพ็ญศิริ 17 กรกฎาคม 2555
     31.   5387253520     นายสุรเดช   สามะบุตร 17 กรกฎาคม 2555
     32.   5387125920     นางสาวชนิดา   อินทจันทร์ 18 กรกฎาคม 2555
     33.   5087833220     นางสาวภารดี   นามวงศ์ 18 กรกฎาคม 2555
     34.   5387321520     นางสาวรมณา   สีสัน 18 กรกฎาคม 2555
     35.   5187800620     นางพัทธ์ธีรา   สุวรรณทัต 19 กรกฎาคม 2555
     36.   5287326620     นางสาวกัญธณา   บุณยรัตพันธุ์ 23 กรกฎาคม 2555
     37.   5087817220     นายขวัญรัฐ   ส่วนพงษ์ 24 กรกฎาคม 2555
     38.   5387187820     นายไพฑูรย์   ผลากร 24 กรกฎาคม 2555
     39.   5387329620     นายสุชาติ   จุลนาค 24 กรกฎาคม 2555
     40.   5087835520     นางสาวลภัสรดา   จ่างแก้ว 26 กรกฎาคม 2555
     41.   5087831020     นายเพิ่มศักดิ์   สุวรรณทัต 30 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  พัฒนามนุษย์และสังคม 
     1.   5387156320     นางสาวนวมณฑ์   อุดมรัตน์ 23 พฤษภาคม 2555
     2.   5387161420     นางสาวนิฮาฟีซา   หะยีวาเงาะ 28 พฤษภาคม 2555
     3.   5387151120     นางสาวธิรดา   รัตนาสิทธิ์ 31 พฤษภาคม 2555
 สาขาวิชา  เพศศาสตร์ 
     1.   5287325020     นางสาวภาณุมาศ   เสนีย์ศรีสกุล 29 พฤษภาคม 2555
     2.   5287324320     นางสาวกาญรัตน์   อินทุรัตน์ 31 พฤษภาคม 2555
     3.   5287108120     นางสาวกุลญาณินทร์   ศรีดาชาติ 30 กรกฎาคม 2555
     4.   5187234420     นายมนตรี   จันทร์ศรี 30 กรกฎาคม 2555
     5.   5187254020     พันจ่าอากาศเอกกิตติภพ   จงศิริ 31 กรกฎาคม 2555
     6.   5187201720     นางสาวปวีณา   เพิ่มพูล 31 กรกฎาคม 2555
     7.   5287239720     นางสาวเฟื่องลดา   แผลงศร 31 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
     1.   5187805820     นางสาวมาลินี   ไพบูลย์นุกูลกิจ 31 พฤษภาคม 2555
     2.   5187809320     นางสาวรัชดา   พงศ์ไพรรัตน์ 26 กรกฎาคม 2555
     3.   5187761820     นางสาวญาณัชพิมพ์   ภาสวรเวทย์ 30 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  เภสัชวิทยา 
     1.   5387316420     นางสาวปฐวีณ์กร   เกษโกมล 24 พฤษภาคม 2555
     2.   5287117820     นางสาวจารีย์   ตรีแก้ว 30 พฤษภาคม 2555
     3.   5287149920     นางสาวณกันต์วลัย   วิศิฎศรี 30 พฤษภาคม 2555
     4.   5387330120     นางสาวสุณิษา   ประสิทธิ์ 30 พฤษภาคม 2555
     5.   5287101720     นางสาวกรรัตน์   รัตนวัฒนาธร 12 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  ยุโรปศึกษา 
     1.   5487638620     นางสาวกนกวรรณ   ตั้งจิตนุสรณ์ 19 มิถุนายน 2555
     2.   5487629020     นางสาวพัลลา   เชีย 28 มิถุนายน 2555
 สาขาวิชา  วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 
     1.   4989725020     นางกรกนก   เมืองประเทศ 29 พฤษภาคม 2555
     2.   5087797320     นางสุวารี   วงศ์โรจนานันท์ 30 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี 
     1.   5087774920     นางสาวปวีณ์นุช   กิตติธีรนันท์ 29 พฤษภาคม 2555
 สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     1.   5287284920     นางสาวสิรินันท์   หนูนิ่ม 16 พฤษภาคม 2555
     2.   5287158520     นางสาวณัฐวิภา   จงรัก 18 พฤษภาคม 2555
     3.   5287154020     นางสาวณัฐกานต์   ทู้ไพเราะ 21 พฤษภาคม 2555
     4.   5187279720     นางสาวศศิกร   แสงพงษ์ชัย 21 พฤษภาคม 2555
     5.   5387239820     นายสิทธิศักดิ์   ประภัสสรพิทยา 22 พฤษภาคม 2555
     6.   5087784120     นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม 25 พฤษภาคม 2555
     7.   5287268920     นางสาววิภาวัลย์   พิทักษ์พูลศิลป์ 25 พฤษภาคม 2555
     8.   5287299320     นางสาวสุมิตรา   นามประดิษฐ์กุล 28 พฤษภาคม 2555
     9.   5287116120     นางสาวจันทร์เลขา   ภู่ทองคำ 29 พฤษภาคม 2555
     10.   5187141720     นางสาวชมพูนุช   ชุ่มพุดซา 29 พฤษภาคม 2555
     11.   5287315720     นางสาวอามีนีย์   บริบูรณ์สุข 29 พฤษภาคม 2555
     12.   5287310520     นายอรรถพล   โสภาพงศ์ 30 พฤษภาคม 2555
     13.   5287160720     นางสาวณัฐินี   แก้ววิเชียร 30 กรกฎาคม 2555
     14.   5187203020     นางสาวปัณฑิตา   บัวจันทร์ 30 กรกฎาคม 2555
     15.   5287263720     นางสาววัลยา   วิศาลบรรณวิทย์ 30 กรกฎาคม 2555
     16.   5187101620     นางสาวกนกพร   ทัญญะเชียงพิณ 31 กรกฎาคม 2555
     17.   5287105220     นางสาวกิตติกานต์   กุแก้ว 31 กรกฎาคม 2555
     18.   5187811520     นางสาววรรณรัก   นพเจริญกุล 31 กรกฎาคม 2555
     19.   5187189920     นายนาวิน   เนสุสินธ์ 6 สิงหาคม 2555
 สาขาวิชา  สรีรวิทยา 
     1.   5287291220     นางสาวสุนทราภรณ์   หันตุลา 23 พฤษภาคม 2555
     2.   5087754320     นางสาวกวีญา   สินธารา 30 พฤษภาคม 2555
     3.   5087763020     นางสาวชีพสุมน   วิบูลย์วรกุล 31 พฤษภาคม 2555
     4.   5087769820     นางสาวทักษณี   มหาศิริพันธุ์ 31 พฤษภาคม 2555
     5.   5087781220     นายมนตรี   มณีภาค 31 พฤษภาคม 2555
     6.   5187290520     นางสาวศุภกานดา   สุขแพทย์ 31 พฤษภาคม 2555
     7.   5187332220     นางสาวสุชาวดี   ทองทา 31 พฤษภาคม 2555
     8.   5087802820     นางสาวอารี   วนสุนทรวงศ์ 23 กรกฎาคม 2555
     9.   5287120620     นางสาวจิรวรรณ   มาลา 31 กรกฎาคม 2555
     10.   5087872720     นางสาวสุวภรณ์   แดนดี 31 กรกฎาคม 2555
 สาขาวิชา  สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน 
     1.   5387557320     นางสาวมาริเอะ   คอนโด 20 มิถุนายน 2555
 สาขาวิชา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
     1.   5387649420     นายดาวิด เยอร์เกิน   เมิลเลอร์ 23 พฤษภาคม 2555
     2.   5387654520     นายเลิม   เล แทง 30 พฤษภาคม 2555
     3.   5187638320     นายเหมียวถุน   มินท์ 30 พฤษภาคม 2555
     4.   5387645920     นายจอห์น สเตอร์ลิง   ฟอร์ซเซิน สมิธ 31 พฤษภาคม 2555
     5.   5387647120     นางสาวจินตนา   ควงวิจิตร 31 พฤษภาคม 2555
     6.   5387630420     นางสาวพชรพร   พนมวัน ณ อยุธยา 31 พฤษภาคม 2555
     7.   5387656820     นายสกขา   เสียง 31 พฤษภาคม 2555
       

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th