รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย    รวมทั้งสิ้นจำนวน     196   ราย

            ชื่อ-นามสกุล
              วันที่ส่ง
สาขาวิชา  การจัดการด้านโลจิสติกส์
     1.   5287309020    นายอรรถพล   เรืองกฤษ 12 มีนาคม 2555
     2.   5387122020    นางสาวชนนิกานต์   รุจีหิรัญญปกฤต 27 เมษายน 2555
     3.   5387174620    นางสาวปิยธิดา   ตั้งตระกูลสมบัติ 27 เมษายน 2555
     4.   5387214020    นายวศิน   แย้มชื่นพงศ์ 27 เมษายน 2555
     5.   5387184920    นางสาวพิมพ์ปวีณ์   ปฏิวรโต 8 พฤษภาคม 2555
     6.   5387141920    นายทรงพล   พลรัฐ 10 พฤษภาคม 2555
     7.   5387191220    เรืออากาศโทภัทรภณ   เลาหนันทน์ 10 พฤษภาคม 2555
     8.   5387322120    นาวาโทวชิรวิทย์   นรอ่อน 15 พฤษภาคม 2555
     9.   5387256420    เรือเอกสุวรรณ   วงษ์พานิช 15 พฤษภาคม 2555
     10.   5387120720    นางสาวจุฑาทิพย์   เจริญประเสริฐกุล 21 พฤษภาคม 2555
     11.   5287171620    นางสาวธิดา   พงศ์สุธรรม 31 พฤษภาคม 2555
     12.   5287302520    นางสาวสุรสา   บุญทา 31 พฤษภาคม 2555
     13.   5387196420    นายมรกต   คงนคร 26 กรกฎาคม 2555
     14.   5387209020    นางสาววนิษฐา   วัฒนวินิน 26 กรกฎาคม 2555
     15.   5287205320    นายปองภพ   ศรีสวัสดิ์สกุล 27 กรกฎาคม 2555
     16.   5287121220    นางจิรวรรณ   ศรีสวัสดิ์สกุล 30 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  การจัดการทางวัฒนธรรม
     1.   5187177320    นายธีรยุทธ   นิลมูล 25 พฤษภาคม 2555
     2.   5187199120    นางสาวกัญญ์ณณัฐ   เลิศอริยโภคิน 29 พฤษภาคม 2555
     3.   5287563020    นางสาวลินินา   พุทธิธาร 31 พฤษภาคม 2555
     4.   5187244720    นายยศถกล   โกศลเหมมณี 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  การจัดการทางวิศวกรรม
     1.   5271646721    นางสาวกรศจี   ริยะตานนท์ 26 เมษายน 2555
     2.   5271656021    นายอนันต์   เทพศิลป์วิสุทธ์ 26 เมษายน 2555
     3.   5271655321    นางสาวอาภากร   ธำรงธัญวงศ์ 26 เมษายน 2555
     4.   5171639221    นางสาวปริยา   พรพัฒนเลิศกุล 30 เมษายน 2555
     5.   5271615221    นายรพีภัทร   เจริญมหรรชัย 1 พฤษภาคม 2555
     6.   5271654721    นางสาวอโนชา   วงศ์ระวีกุล 1 พฤษภาคม 2555
     7.   5271647321    นายเกียรติคุณ   ไกรจริยานุสวัสดิ์ 3 พฤษภาคม 2555
     8.   5171636321    นางสาวจิรารัตน์   เวโรจน์พิพัฒน์ 8 พฤษภาคม 2555
     9.   5271619821    นางสาวสุภาภรณ์   ศรีพระประแดง 8 พฤษภาคม 2555
     10.   5171638621    นายนราธิป   ธัญลักษณ์ภาคย์ 29 พฤษภาคม 2555
     11.   5171645021    นางสาวอุมาภา   เดโชวิบูลย์ 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อม
     1.   5187797420    นางสาวพรหมธิดา   สดใส 2 พฤษภาคม 2555
     2.   5387506320    นางสาวขวัญฤดี   อิ่มอาดูร 28 พฤษภาคม 2555
     3.   5287539020    นางสาวนฤมล   ชุ่มใจ 29 พฤษภาคม 2555
     4.   5387590020    นายเอกชา   ตนานนท์ชัย 30 พฤษภาคม 2555
     5.   5287538320    นางสาวนภัสวัลย์   ขาวนวล 31 พฤษภาคม 2555
     6.   5187802920    นางสาวภุมรินทร์   คำเดชศักดิ์ 13 มิถุนายน 2555
     7.   5387584220    นางสาวอรุณลักษณ์   จิรธนภิญโญ 5 กรกฎาคม 2555
     8.   5087879120    นางสาวภานุช   หงษ์สวัสดิ์ 27 กรกฎาคม 2555
     9.   5387507020    นางสาวจิณณพัต   ชัยสิทธิ์ 31 กรกฎาคม 2555
     10.   5287785020    นายเจนวิทย์   กรอบทอง 31 กรกฎาคม 2555
     11.   5387528120    นางสาวธนัญพร   ธรรมเจษฎา 31 กรกฎาคม 2555
     12.   5087808620    นางสาวธันย์ชนก   กังวาฬไกรไพศาล 31 กรกฎาคม 2555
     13.   5187540420    นายนิวัฒน์   ตั้นตระกูล 31 กรกฎาคม 2555
     14.   5087811420    นางสาวพรรณทิพย์   กาหยี 31 กรกฎาคม 2555
     15.   5087812020    นางสาวลดา   มัทธุรศ 31 กรกฎาคม 2555
     16.   5287562320    นางสาวลลิตา   ชุณหเชิดชัย 31 กรกฎาคม 2555
     17.   5387562420    นางสาววริษฐา   ดุละลัมพะ 31 กรกฎาคม 2555
     18.   5387571020    นางสาวศุภวารี   แก้วหะนาม 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  การบริหารกิจการทางทะเล
     1.   5387340420    นางสาวนิภาพร   ศิลปชัย 21 พฤษภาคม 2555
     2.   5387287920    นางสาววิสุมิตรา   เอกปิยะกุล 21 พฤษภาคม 2555
สาขาวิชา  เกาหลีศึกษา
     1.   5387538420    นางสาวนาตรดรุณ   แต่งเกลี้ยง 21 พฤษภาคม 2555
     2.   5287607020    นางสาวนวล   ตัญศิริสุข 22 พฤษภาคม 2555
     3.   5387556720    นายมัคคะรา   ซึย 25 พฤษภาคม 2555
     4.   5387552120    นางสาวพุทธิดา   พุทธรักษ์ 28 พฤษภาคม 2555
     5.   5387578520    นางสาวสุพัชชา   อินทุโศภน 17 กรกฎาคม 2555
     6.   5387567620    นางสาวศวิตา   กฤตลักษณ์กุล 26 กรกฎาคม 2555
     7.   5387554420    นางสาวภัททิรา   จิตต์เกษม 27 กรกฎาคม 2555
     8.   5187643420    นางสาวกนกอร   อุปนันท์ 31 กรกฎาคม 2555
     9.   5387522320    นางสาวฐิติยา   บุญสินสุข 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  จุลชีววิทยาทางการแพทย์
     1.   5287250520    นางสาวฤทัยรัตน์   เกิดแก้ว 30 มีนาคม 2555
     2.   5287128720    นางสาวฉัตรทิพย์   ศรีปทุมทอง 8 พฤษภาคม 2555
     3.   5287245420    นางสาวยุพาวดี   ชาวดง 17 พฤษภาคม 2555
     4.   5087882020    นางสาวสุปราณี   บูรณประดิษฐ์กุล 25 พฤษภาคม 2555
     5.   5087868220    นายสุรศักดิ์   อยู่ยงสะถิต 29 พฤษภาคม 2555
     6.   5287206020    นางสาวปัทมาพร   เมาลีทอง 30 พฤษภาคม 2555
     7.   5187255620    นางสาวลักคณา   ธรรมโชติรุจน์ 30 พฤษภาคม 2555
     8.   5187124020    นายจักร์เพชร   กุ้ยติ้ว 31 พฤษภาคม 2555
     9.   5287181920    นางสาวนวพร   วรศิลป์ชัย 31 พฤษภาคม 2555
สาขาวิชา  ชีวเวชศาสตร์
     1.   5187846520    นายเหงียน   เฮ 26 เมษายน 2555
     2.   5087870420    นายชญานิน   โชคดีมีบุญ 27 เมษายน 2555
     3.   5087779020    นางสาวภัทรา   ยี่ทอง 1 พฤษภาคม 2555
     4.   5287856920    นายเกอริด   โมลเดอร์ 16 พฤษภาคม 2555
     5.   5287858120    นายแดเนียล   ลี 16 พฤษภาคม 2555
     6.   4989681020    นางสาวพัทธมน   วิโรจนาภิรมย์ 25 พฤษภาคม 2555
     7.   5187757320    นายกาจ   โชคชัยอุสาหะ 28 พฤษภาคม 2555
     8.   5087881320    นางสาวสุทธิดารักษ์   ชัยจันทร์ 6 มิถุนายน 2555
สาขาวิชา  ทันตชีววัสดุศาสตร์
     1.   5087792120    นางสาวศนิ   บุญญกุล 22 พฤษภาคม 2555
     2.   5187837920    นางสาวอรุณี   ลายธีระพงศ์ 29 พฤษภาคม 2555
สาขาวิชา  เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
     1.   5287633220    นางสาวน้ำเพชร   พันธุ์พิพัฒน์ 22 พฤษภาคม 2555
     2.   5287636120    นายปริพัฒน์   จึงชัยชนะ 22 พฤษภาคม 2555
     3.   5287642920    นายราชวณิชย์   ชำนาญ 22 พฤษภาคม 2555
     4.   5387512020    นางสาวเจนจิรา   ภูริรักษ์พิติกร 30 พฤษภาคม 2555
     5.   5387534920    นายเธียรวิชญ์   เถาว์หิรัญ 31 กรกฎาคม 2555
     6.   5387544120    นายปรัชญา   แก้วแหวน 31 กรกฎาคม 2555
     7.   5287645820    นางสาววราภรณ์   หัตถกี 31 กรกฎาคม 2555
     8.   5287648720    นางสาวศศิษา   เรี่ยมสุวรรณ 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
     1.   5187778520    นายดรัล   พิรัญเจริญ 5 เมษายน 2555
     2.   5287798120    นายพรชัย   นฤดมกุล 18 เมษายน 2555
     3.   5087837820    นายวฤษฎ์   อินทร์มา 20 เมษายน 2555
     4.   5387243220    นางสาวสุนิชญา   รักธรรมมั่น 23 เมษายน 2555
     5.   5287792320    นายประมวล   หนูราช 30 เมษายน 2555
     6.   5387204820    นางสาวรุ่งรวี   วัฒนพรพรหม 15 พฤษภาคม 2555
     7.   5387324420    นางสาววิภารัตน์   พิศภูมิวิถี 15 พฤษภาคม 2555
     8.   5387247820    นางสาวสุภรวดี   ตรงต่อธรรม 15 พฤษภาคม 2555
     9.   5187779120    นางสาวดลชนก   แก้วสุจริต 16 พฤษภาคม 2555
     10.   5387198720    นายมาวิน   สุวรรณวิฑิต 16 พฤษภาคม 2555
     11.   5287163620    นางสาวดารารัตน์   บางพระ 17 พฤษภาคม 2555
     12.   5387195820    นางสาวมนต์ทิมา   ฉันทนะสุขศิลป์ 21 พฤษภาคม 2555
     13.   5387190620    นางสาวภัทรชนม์   แสนคำ 22 พฤษภาคม 2555
     14.   5287251120    นายวรพงศ์   ศิลานุวัฒน์ 23 พฤษภาคม 2555
     15.   5187774020    นายชาคริต   พิชญางกูร 24 พฤษภาคม 2555
     16.   5287241920    นางสาวมนัสนันท์ญาดา   คำฟู 31 พฤษภาคม 2555
     17.   5187766020    นางสาวจิธินันท์   ศิระเธียรไชย 21 มิถุนายน 2555
     18.   5187842020    นางสาวเจษฎ์ศีดา   เลิศศักดิ์ธนากุล 22 มิถุนายน 2555
     19.   5087832620    นายไพบูลย์   จงผิตะ 26 มิถุนายน 2555
     20.   5087840620    นายวิลเลี่ยม   วิน แอลลิส 11 กรกฎาคม 2555
     21.   5087853820    นายอัฐวุฒิ   จ่างวิทยา 11 กรกฎาคม 2555
     22.   5387219220    นายวิวัฒน์   อมรวนิชย์กิจ 12 กรกฎาคม 2555
     23.   5387309020    นางสาวชลลดา   บุราชรินทร์ 13 กรกฎาคม 2555
     24.   5087821720    นางสาวญาณินี   ทรงขจร 13 กรกฎาคม 2555
     25.   5387337620    นายอัครักษ์   จิรเมธากร 13 กรกฎาคม 2555
     26.   5087818920    นายจรูญ   จันแทน 16 กรกฎาคม 2555
     27.   5087824620    นายนปกรณ์   กลิ่นทอง 16 กรกฎาคม 2555
     28.   5087841220    นายวิลาส   ฉ่ำเลิศวัฒน์ 16 กรกฎาคม 2555
     29.   5387227220    นางสาวศันสนีย์   จันทนวารี 16 กรกฎาคม 2555
     30.   5387303220    นางสาวกันยารัตน์   เพ็ญศิริ 17 กรกฎาคม 2555
     31.   5387253520    นายสุรเดช   สามะบุตร 17 กรกฎาคม 2555
     32.   5387125920    นางสาวชนิดา   อินทจันทร์ 18 กรกฎาคม 2555
     33.   5087833220    นางสาวภารดี   นามวงศ์ 18 กรกฎาคม 2555
     34.   5387321520    นางสาวรมณา   สีสัน 18 กรกฎาคม 2555
     35.   5187800620    นางพัทธ์ธีรา   สุวรรณทัต 19 กรกฎาคม 2555
     36.   5287326620    นางสาวกัญธณา   บุณยรัตพันธุ์ 23 กรกฎาคม 2555
     37.   5087817220    นายขวัญรัฐ   ส่วนพงษ์ 24 กรกฎาคม 2555
     38.   5387187820    นายไพฑูรย์   ผลากร 24 กรกฎาคม 2555
     39.   5387329620    นายสุชาติ   จุลนาค 24 กรกฎาคม 2555
     40.   5087835520    นางสาวลภัสรดา   จ่างแก้ว 26 กรกฎาคม 2555
     41.   5087831020    นายเพิ่มศักดิ์   สุวรรณทัต 30 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  พัฒนามนุษย์และสังคม
     1.   5387156320    นางสาวนวมณฑ์   อุดมรัตน์ 23 พฤษภาคม 2555
     2.   5387161420    นางสาวนิฮาฟีซา   หะยีวาเงาะ 28 พฤษภาคม 2555
     3.   5387151120    นางสาวธิรดา   รัตนาสิทธิ์ 31 พฤษภาคม 2555
สาขาวิชา  เพศศาสตร์
     1.   5287325020    นางสาวภาณุมาศ   เสนีย์ศรีสกุล 29 พฤษภาคม 2555
     2.   5287324320    นางสาวกาญรัตน์   อินทุรัตน์ 31 พฤษภาคม 2555
     3.   5287108120    นางสาวกุลญาณินทร์   ศรีดาชาติ 30 กรกฎาคม 2555
     4.   5187234420    นายมนตรี   จันทร์ศรี 30 กรกฎาคม 2555
     5.   5187254020    พันจ่าอากาศเอกกิตติภพ   จงศิริ 31 กรกฎาคม 2555
     6.   5187201720    นางสาวปวีณา   เพิ่มพูล 31 กรกฎาคม 2555
     7.   5287239720    นางสาวเฟื่องลดา   แผลงศร 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
     1.   5187805820    นางสาวมาลินี   ไพบูลย์นุกูลกิจ 31 พฤษภาคม 2555
     2.   5187809320    นางสาวรัชดา   พงศ์ไพรรัตน์ 26 กรกฎาคม 2555
     3.   5187761820    นางสาวญาณัชพิมพ์   ภาสวรเวทย์ 30 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  เภสัชวิทยา
     1.   5387316420    นางสาวปฐวีณ์กร   เกษโกมล 24 พฤษภาคม 2555
     2.   5287117820    นางสาวจารีย์   ตรีแก้ว 30 พฤษภาคม 2555
     3.   5287149920    นางสาวณกันต์วลัย   วิศิฎศรี 30 พฤษภาคม 2555
     4.   5387330120    นางสาวสุณิษา   ประสิทธิ์ 30 พฤษภาคม 2555
     5.   5287101720    นางสาวกรรัตน์   รัตนวัฒนาธร 12 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  ยุโรปศึกษา
     1.   5487638620    นางสาวกนกวรรณ   ตั้งจิตนุสรณ์ 19 มิถุนายน 2555
     2.   5487629020    นางสาวพัลลา   เชีย 28 มิถุนายน 2555
สาขาวิชา  วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
     1.   4989725020    นางกรกนก   เมืองประเทศ 29 พฤษภาคม 2555
     2.   5087797320    นางสุวารี   วงศ์โรจนานันท์ 30 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
     1.   5087774920    นางสาวปวีณ์นุช   กิตติธีรนันท์ 29 พฤษภาคม 2555
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     1.   5287284920    นางสาวสิรินันท์   หนูนิ่ม 16 พฤษภาคม 2555
     2.   5287158520    นางสาวณัฐวิภา   จงรัก 18 พฤษภาคม 2555
     3.   5287154020    นางสาวณัฐกานต์   ทู้ไพเราะ 21 พฤษภาคม 2555
     4.   5187279720    นางสาวศศิกร   แสงพงษ์ชัย 21 พฤษภาคม 2555
     5.   5387239820    นายสิทธิศักดิ์   ประภัสสรพิทยา 22 พฤษภาคม 2555
     6.   5087784120    นางสาวเย็นฤทัย   จงถนอม 25 พฤษภาคม 2555
     7.   5287268920    นางสาววิภาวัลย์   พิทักษ์พูลศิลป์ 25 พฤษภาคม 2555
     8.   5287299320    นางสาวสุมิตรา   นามประดิษฐ์กุล 28 พฤษภาคม 2555
     9.   5287116120    นางสาวจันทร์เลขา   ภู่ทองคำ 29 พฤษภาคม 2555
     10.   5187141720    นางสาวชมพูนุช   ชุ่มพุดซา 29 พฤษภาคม 2555
     11.   5287315720    นางสาวอามีนีย์   บริบูรณ์สุข 29 พฤษภาคม 2555
     12.   5287310520    นายอรรถพล   โสภาพงศ์ 30 พฤษภาคม 2555
     13.   5287160720    นางสาวณัฐินี   แก้ววิเชียร 30 กรกฎาคม 2555
     14.   5187203020    นางสาวปัณฑิตา   บัวจันทร์ 30 กรกฎาคม 2555
     15.   5287263720    นางสาววัลยา   วิศาลบรรณวิทย์ 30 กรกฎาคม 2555
     16.   5187101620    นางสาวกนกพร   ทัญญะเชียงพิณ 31 กรกฎาคม 2555
     17.   5287105220    นางสาวกิตติกานต์   กุแก้ว 31 กรกฎาคม 2555
     18.   5187811520    นางสาววรรณรัก   นพเจริญกุล 31 กรกฎาคม 2555
     19.   5187189920    นายนาวิน   เนสุสินธ์ 6 สิงหาคม 2555
สาขาวิชา  วิศวกรรมชีวเวช
     1.   5287141821    นายชินดนัย   หงสประภาส 14 พฤษภาคม 2555
     2.   5287218521    นางสาวพัชราภา   โอสธีรกุล 24 พฤษภาคม 2555
     3.   5187182421    นายณฐภัทชกฤษฎ์   ทิมาบุตร 29 พฤษภาคม 2555
     4.   5187188221    นางสาวนารีธร   อุดมทองสุข 29 พฤษภาคม 2555
     5.   5187258521    นายวชิรยงยศ   ทิมาบุตร 29 พฤษภาคม 2555
     6.   5187179621    นางสาวนพชณรรจน์   โลหรัตน์ 30 พฤษภาคม 2555
     7.   5187303021    นางสาวสุธีรา   สุนันตา 30 พฤษภาคม 2555
     8.   5187267121    นายวริทธิ์   อนุชิราชีวะ 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  สรีรวิทยา
     1.   5287291220    นางสาวสุนทราภรณ์   หันตุลา 23 พฤษภาคม 2555
     2.   5087754320    นางสาวกวีญา   สินธารา 30 พฤษภาคม 2555
     3.   5087763020    นางสาวชีพสุมน   วิบูลย์วรกุล 31 พฤษภาคม 2555
     4.   5087769820    นางสาวทักษณี   มหาศิริพันธุ์ 31 พฤษภาคม 2555
     5.   5087781220    นายมนตรี   มณีภาค 31 พฤษภาคม 2555
     6.   5187290520    นางสาวศุภกานดา   สุขแพทย์ 31 พฤษภาคม 2555
     7.   5187332220    นางสาวสุชาวดี   ทองทา 31 พฤษภาคม 2555
     8.   5087802820    นางสาวอารี   วนสุนทรวงศ์ 23 กรกฎาคม 2555
     9.   5287120620    นางสาวจิรวรรณ   มาลา 31 กรกฎาคม 2555
     10.   5087872720    นางสาวสุวภรณ์   แดนดี 31 กรกฎาคม 2555
สาขาวิชา  สิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน
     1.   5387557320    นางสาวมาริเอะ   คอนโด 20 มิถุนายน 2555
สาขาวิชา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
     1.   5387649420    นายดาวิด เยอร์เกิน   เมิลเลอร์ 23 พฤษภาคม 2555
     2.   5387654520    นายเลิม   เล แทง 30 พฤษภาคม 2555
     3.   5187638320    นายเหมียวถุน   มินท์ 30 พฤษภาคม 2555
     4.   5387645920    นายจอห์น สเตอร์ลิง   ฟอร์ซเซิน สมิธ 31 พฤษภาคม 2555
     5.   5387647120    นางสาวจินตนา   ควงวิจิตร 31 พฤษภาคม 2555
     6.   5387630420    นางสาวพชรพร   พนมวัน ณ อยุธยา 31 พฤษภาคม 2555
     7.   5387656820    นายสกขา   เสียง 31 พฤษภาคม 2555
       

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th