รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557

คณะครุศาสตร์

ภาคการศึกษาปลาย    รวมทั้งสิ้นจำนวน     267   ราย

            ชื่อ-นามสกุล
              วันที่ส่ง
 สาขาวิชา  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     1.   4984614127     นางจันทนา   เริ่มสินธุ์ 28 กุมภาพันธ์ 2554
     2.   5084210727     นางสาวชลี   ภัทรพิชญธรรม 15 มีนาคม 2554
     3.   5084226827     นางวราพร   เอราวรรณ์ 20 เมษายน 2554
     4.   5084254327     นางสาธิดา   สกุลรัตนกุลชัย 20 เมษายน 2554
     5.   5084209127     นายชนะศึก   นิชานนท์ 4 พฤษภาคม 2554
     6.   4984725127     นางสาวศิริรัตน์   สุคันธพฤกษ์ 10 พฤษภาคม 2554
     7.   5283315027     นางสาวจงกล   บัวแก้ว 11 พฤษภาคม 2554
     8.   5283444227     นายสาริน   ผดุงสวัสดิ์ 11 พฤษภาคม 2554
     9.   5283453927     นางสาวสุทธาวรรณ   ภาณุรัตน์ 11 พฤษภาคม 2554
     10.   5283366027     นางสาวนันทนัช   อ่อนพวน 12 พฤษภาคม 2554
     11.   4984750827     นายสรร   ธงยศ 12 พฤษภาคม 2554
     12.   5283458027     นางสาวสุวิมล   เสวกสุริยวงศ์ 12 พฤษภาคม 2554
     13.   4984606127     นาวาอากาศโทหญิงกาญจนา   ค้ายาดี 18 พฤษภาคม 2554
     14.   4984630127     นางสาวชุตินันท์   จันทรเสนานนท์ 18 พฤษภาคม 2554
     15.   5283349327     นางสาวดาวเรือง   ลุมทอง 18 พฤษภาคม 2554
     16.   4984669727     นางประวีนา   เอี่ยมยี่สุ่น 18 พฤษภาคม 2554
     17.   4984634727     นายณรงค์ฤทธิ์   อินทนาม 19 พฤษภาคม 2554
     18.   4984646227     นางสาวทรายทอง   พวกสันเทียะ 19 พฤษภาคม 2554
     19.   4984705627     นางสาวธัญญรัศม์   จอกสถิตย์ 19 พฤษภาคม 2554
     20.   4984692027     ว่าที่ร้อยตรีภูมิ   เพชรศักดาสิริ 19 พฤษภาคม 2554
     21.   4984743427     นางสุภาพร   จันทร์ดอกไม้ 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  การศึกษาคณิตศาสตร์ 
     1.   5183421727     นางสาวอรญา   อัญโย 9 พฤษภาคม 2554
     2.   5283473427     นางสาวอัญชลีรัตน์   รอดเลิศ 9 พฤษภาคม 2554
     3.   5283476327     นางสาวอาทิตยา   สำราญอินทร์ 9 พฤษภาคม 2554
     4.   5183314227     นายจำเริญ   อนันตธรรมรส 12 พฤษภาคม 2554
     5.   5083386327     นางสาวยุวรรณดา   พรหมนิวาส 18 พฤษภาคม 2554
     6.   5183406327     นางสาวสิรินพร   บ้านแสน 18 พฤษภาคม 2554
     7.   5083418827     นางสาวสุนทรีย์   สมมะโน 18 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
     1.   5084497527     นาวาอากาศโทหญิงอุษา   โพนทอง 14 กุมภาพันธ์ 2554
     2.   5084529027     นายปิยะ   ศักดิ์เจริญ 22 มีนาคม 2554
     3.   5084267527     พันตำรวจเอกคมสัน   สุขมาก 19 เมษายน 2554
     4.   5084265227     นางมิ่งขวัญ   คงเจริญ 20 เมษายน 2554
     5.   5183426927     นางอัญชลี   สาริกานนท์ 27 เมษายน 2554
     6.   5084204027     พระกิตติภัต   วิยาภรณ์ 10 พฤษภาคม 2554
     7.   5084206227     นางแก้วตะวัน   ศิริลักขณานันท์ 10 พฤษภาคม 2554
     8.   5084454527     นาวาอากาศโทหญิงจรัสศรี   จินดารัตนวงศ์ 11 พฤษภาคม 2554
     9.   4984643327     พระดำรงค์   เบญจคีรี 12 พฤษภาคม 2554
     10.   4984784127     นางสาวปิยะดา   จุลวรรณา 12 พฤษภาคม 2554
     11.   4984791527     นางสาวสุนิดา   ศิริพากย์ 12 พฤษภาคม 2554
     12.   5084523127     นายขจรศักดิ์   สังข์เจริญ 18 พฤษภาคม 2554
     13.   5083345627     นายนนท์   อนัคกุล 18 พฤษภาคม 2554
     14.   5283373327     นางสาวเบญจมาภรณ์   วงษ์สิน 18 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย 
     1.   4984647927     นางสาวธันยา   พิทธยาพิทักษ์ 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
     1.   5183400527     นายสมบูรณ์   รัตนบุญศรีทอง 12 พฤษภาคม 2554
     2.   5183412027     นางสุรีรัตน์   จุ้ยกระยาง 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5083303227     นางสาวณัฎฐกัญจน์   ไชยภักดี 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5283443627     นายสันติชัย   อนุวรชัย 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5083379027     นางสาวมรีจิ   คงทรัตน์ 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย 
     1.   5083315827     นางสาวจตุพร   สมดี 12 พฤษภาคม 2554
     2.   5183352027     นางสาวปริศนา   ประชุมพันธุ์ 18 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
     1.   5183436127     นางสาวพจนีย์   หนักทอง 8 เมษายน 2554
     2.   5083374827     นางภัทรานีร์   เวก้า 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5283478627     นางสาวชลธิชา   อ่ำคำ 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5083409127     นายศิระ   ภูมะธน 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5083369727     นายพิทยา   ทิพวัจนา 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  จิตวิทยาการศึกษา 
     1.   5283414427     นางสาวรังสิรัศม์   นิลรัตน์ 25 เมษายน 2554
     2.   5283322327     นางสาวจีรนันท์   วงษ์มาก 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5283403527     นางสาวภวิกา   ภักษา 12 พฤษภาคม 2554
     4.   5283412127     นางสาวยศยา   เชาวลิตรธำรง 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5183399627     นายสกล   ศรีสุขล้อม 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา 
     1.   5183444127     นายศราพงศ์   อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา 10 พฤษภาคม 2554
     2.   5283485027     นายอุทัย   ศาสตรา 10 พฤษภาคม 2554
     3.   5283370427     นางสาวนิศาชล   บังคม 11 พฤษภาคม 2554
     4.   5183445827     นายโสภณ   เดชฉกรรจ์ 11 พฤษภาคม 2554
     5.   5283486627     นางสาวธิรดา   สุนทรนาค 12 พฤษภาคม 2554
     6.   5283483727     นายมงคล   ภิรมย์ครุฑ 12 พฤษภาคม 2554
     7.   5283434027     นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย 12 พฤษภาคม 2554
     8.   5283451627     นางสาวสุชาดา   โสวัตร 12 พฤษภาคม 2554
     9.   5283462527     นายอนุชา   พัฒนรัตนโมฬี 12 พฤษภาคม 2554
     10.   5183440627     นางสาวคัมภิรดา   แก้วมีแสง 18 พฤษภาคม 2554
     11.   5283446527     นายสิทธิพร   สวยกลาง 18 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     1.   4984720027     นายวีระ   สุภะ 29 เมษายน 2554
     2.   4984749227     นายสุวัฒน์   นิยมไทย 4 พฤษภาคม 2554
     3.   4984626727     นางสาวชรีย์พร   ภูมา 9 พฤษภาคม 2554
     4.   5084501327     นายดนัยกิติ์   สุขสว่าง 9 พฤษภาคม 2554
     5.   4984722227     นางศยามน   อินสะอาด 9 พฤษภาคม 2554
     6.   4984734827     นางสาวสรัญญา   เชื้อทอง 9 พฤษภาคม 2554
     7.   5084502027     นางสาวดารรัตน์   ลี้เสริมสุขสิริ 10 พฤษภาคม 2554
     8.   5283386527     นายปิยพจน์   ตัณฑะผลิน 10 พฤษภาคม 2554
     9.   4984701027     นายรักศักดิ์   เลิศคงคาทิพย์ 10 พฤษภาคม 2554
     10.   4984639927     นายณัฐกร   สงคราม 11 พฤษภาคม 2554
     11.   4984710727     นางสาววราภรณ์   สินถาวร 11 พฤษภาคม 2554
     12.   5084511627     นางสาววราภรณ์   ผ่องสุวรรณ 11 พฤษภาคม 2554
     13.   4984755027     นางสาวอภิชา   แดงจำรูญ 11 พฤษภาคม 2554
     14.   4984622127     นางสาวจุฬารัตน์   บุษบงก์ 12 พฤษภาคม 2554
     15.   4984771027     นางสาวฐาปนี   สีเฉลียว 12 พฤษภาคม 2554
     16.   4984601027     นางสาวกนกพร   ฉันทนารุ่งภักดิ์ 18 พฤษภาคม 2554
     17.   4984625027     นายเฉลิมรัฐ   นาควิเชียร 18 พฤษภาคม 2554
     18.   5084505927     นายปราโมทย์   พรหมขันธ์ 18 พฤษภาคม 2554
     19.   4984678327     นางสาวพร้อมภัค   กัลยาศิลปิน 18 พฤษภาคม 2554
     20.   5084520227     นายสูติเทพ   ศิริพิพัฒนกุล 18 พฤษภาคม 2554
     21.   4984664527     นายบุญชู   บุญลิขิตศิริ 19 พฤษภาคม 2554
     22.   5084503627     นางสาวธัชกร   สุวรรณจรัส 23 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
     1.   5283422427     นางสาววรรณพิศา   พฤกษมาศ 18 พฤษภาคม 2554
     2.   5283392227     นางสาวพรรณทรี   โชคไพศาล 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  บริหารการศึกษา 
     1.   5084488927     นางสิรินันท์   ศรีวีระสกุล 14 ธันวาคม 2553
     2.   5084490027     นางสุภาพร   ธรรมศิริ 24 กุมภาพันธ์ 2554
     3.   5084237727     นางวรรณกร   ทวีแก้ว 12 เมษายน 2554
     4.   5084493027     นางสาวอัญชลี   ประกายเกียรติ 28 เมษายน 2554
     5.   4984760027     นางสาวอ้อมอารี   สุวรรณศรี 3 พฤษภาคม 2554
     6.   4984718827     นายวิเศษ   ชิณวงศ์ 6 พฤษภาคม 2554
     7.   5084249227     นางศิริมาศ   โกศัลย์พิพัฒน์ 6 พฤษภาคม 2554
     8.   4984732527     นางสาวสมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ 9 พฤษภาคม 2554
     9.   4984628027     นายชำนาญ   เหล่ารักผล 11 พฤษภาคม 2554
     10.   4984644027     นายดำรงค์   ศรีอร่าม 11 พฤษภาคม 2554
     11.   4984663927     นายบัญชา   ชลาภิรมย์ 11 พฤษภาคม 2554
     12.   4984686327     นางสาวเพ็ญวรา   ชูประวัติ 11 พฤษภาคม 2554
     13.   4984618727     นางจิตวรี   ขำเดช 12 พฤษภาคม 2554
     14.   4984679027     นางพัชรินทร์   ศิริสุข 12 พฤษภาคม 2554
     15.   4984703327     นางรัตนา   เชาว์ปรีชา 12 พฤษภาคม 2554
     16.   4984767527     นางอารีรัสมิ์   วัฒนทองผิว 12 พฤษภาคม 2554
     17.   4984613527     นายครรชิต   จามรมาน 18 พฤษภาคม 2554
     18.   4984615827     นางสาวจิดาภา   เบญจธัชพร 18 พฤษภาคม 2554
     19.   5083346227     นางสาวนราจันทร์   กิตติคุณ 18 พฤษภาคม 2554
     20.   5283391627     นายพรรคทวี   จรีรัตน์ 18 พฤษภาคม 2554
     21.   5083388627     นางสาวรสนันท์   อรรถพันธุ์ 18 พฤษภาคม 2554
     22.   5183384127     นางสาววลีภรณ์   จงแก้ววัฒนา 18 พฤษภาคม 2554
     23.   5083417127     นายสุธี   ดีกลั่น 18 พฤษภาคม 2554
     24.   4984747027     นางสุรีย์พร   สุนทรศารทูล 18 พฤษภาคม 2554
     25.   4984748627     นางสาวสุวดี   อุปปินใจ 18 พฤษภาคม 2554
     26.   5183303327     นางกฤติยา   สีหา 19 พฤษภาคม 2554
     27.   5283375627     นางสาวปฐวีณัฐ   เศรษฐ์เจริญกุล 19 พฤษภาคม 2554
     28.   4984682827     นายพิเชฐ   โพธิ์ภักดี 19 พฤษภาคม 2554
     29.   4984730227     นายสมเกียรติ   ชิดไธสง 19 พฤษภาคม 2554
     30.   5183417227     นายอดุลย์รัตน์   นิ่มเจริญ 30 พฤษภาคม 2554
     31.   5183430327     นายอิสมาแอล   มะลี 30 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  ประถมศึกษา 
     1.   5183394427     นางสาวศิริพันธ์   มัลลิกะมาลย์ 12 พฤษภาคม 2554
     2.   5183374927     นางเยาวนารถ   โพธิ์มี 18 พฤษภาคม 2554
     3.   5183390927     นางวีณา   วงศ์ศรีเผือก 18 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  พลศึกษา 
     1.   5084219427     นายธานินทร์   บุญญาลงกรณ์ 4 พฤษภาคม 2554
     2.   5084541427     นายจิราวัฒน์   ขจรศิลป์ 12 พฤษภาคม 2554
     3.   4984781227     นางสาวเบญจมาศ   เกิดมาลัย 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5084483727     นายสบสันติ์   มหานิยม 18 พฤษภาคม 2554
     5.   4984788727     นางสมัชญ์ดิษดี   พิศาลก่อสกุล 19 พฤษภาคม 2554
     6.   4984699527     นายยรรยงค์   สมทรง 1 มิถุนายน 2554
 สาขาวิชา  พัฒนศึกษา 
     1.   4984696627     นางสาวมัทนียา   พงศ์สุวรรณ 12 พฤษภาคม 2554
     2.   4984766927     นางสาวอุทุมพร   อินทจักร์ 12 พฤษภาคม 2554
     3.   4984607827     นางสาวกาญจนา   หงษ์รัตน์ 18 พฤษภาคม 2554
     4.   4984687027     นายภัทร์   พลอยแหวน 18 พฤษภาคม 2554
     5.   4984697227     นายมูฮัมมาดอัสมี   อาบูบากา 18 พฤษภาคม 2554
     6.   4984757227     นายอภิสิทธิ์   พึ่งพร 18 พฤษภาคม 2554
     7.   4984662227     นางบังอร   ร้อยกรอง 19 พฤษภาคม 2554
     8.   4984745727     นางสาวสุภาสิณี   นุ่มเนียม 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  วิจัยการศึกษา 
     1.   5083820327     นายธนากร   จันทนากร 10 พฤษภาคม 2554
     2.   5083827827     นางสาวนันทิพร   จิตยุติ 18 พฤษภาคม 2554
     3.   5083828427     นางสาวนุชนารถ   วงศ์จำปา 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5183336027     นางสาวธันยา   เฉลิมวรบุตร 19 พฤษภาคม 2554
     5.   5083865627     นางสาวพัชริษฏา   วัฒนรังสรรค์ 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
     1.   4984659427     นายนิธิภัทร   บาลศิริ 24 ธันวาคม 2553
     2.   5283302827     นายกนิษฐ์   ศรีเคลือบ 12 เมษายน 2554
     3.   5283328127     นางสาวชลธิศ   โลศิริ 19 เมษายน 2554
     4.   5283343527     นายณัฐพล   แจ้งอักษร 27 เมษายน 2554
     5.   5283810227     นางสาวกุลรตี   พันธุ์แฉล้ม 9 พฤษภาคม 2554
     6.   5283857827     นางสาวมณีรัตน์   ปานจันทร์ 9 พฤษภาคม 2554
     7.   5283828627     นางสาวดวงพร   ข้องเกี่ยวพันธุ์ 10 พฤษภาคม 2554
     8.   5283835027     นางสาวนิพิฐพร   โกมลกิติศักดิ์ 10 พฤษภาคม 2554
     9.   5283851027     นางสาวพรรณราย   ธนสัตย์สถิตย์ 10 พฤษภาคม 2554
     10.   5283861227     นางสาวเยาวลักษณ์   หงษ์หิรัญเรือง 10 พฤษภาคม 2554
     11.   5283801627     นางสาวกณิการ์   เกื้อรุ่ง 11 พฤษภาคม 2554
     12.   5084207927     นางสาวจริยา   ชื่นศิริมงคล 11 พฤษภาคม 2554
     13.   5283441327     นางสาวสโรชา   หะรังศรี 11 พฤษภาคม 2554
     14.   5283808027     นางสาวกานต์ฤทัย   ชลวิทย์ 12 พฤษภาคม 2554
     15.   5283812527     นางขวัญจิรา   อินทร์เอี่ยม 12 พฤษภาคม 2554
     16.   5283336127     นางสาวญาดา   นิลประดิษฐ์ 12 พฤษภาคม 2554
     17.   5283837227     นางสาวนุชจรี   ศรีเสวก 12 พฤษภาคม 2554
     18.   5283416727     นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ 12 พฤษภาคม 2554
     19.   5283456827     นางสาวสุพรรณิการ์   กงภูธร 12 พฤษภาคม 2554
     20.   5283472827     นางสาวอัฉราพรรณ   นิลเถื่อน 12 พฤษภาคม 2554
     21.   5283821127     นางสาวชลธิดา   ดวงงามยิ่ง 18 พฤษภาคม 2554
     22.   5283825727     นายฐาปณัฐ   อุดมศรี 18 พฤษภาคม 2554
     23.   5283338427     นางสาวฑิตยา   สิทธิโสภาสกุล 18 พฤษภาคม 2554
     24.   4984658827     นางสาวนันทกาญจน์   ชินประหัษฐ์ 18 พฤษภาคม 2554
     25.   5184482127     นางสาวปวีณา   คำพุกกะ 18 พฤษภาคม 2554
     26.   5283399727     นางสาวพิธพร   นิโกบ 18 พฤษภาคม 2554
     27.   5283856127     นางสาวภัทรวดี   วชิรธาดากุล 18 พฤษภาคม 2554
     28.   4984691427     นางสาวภิรดี   วัชรสินธุ์ 18 พฤษภาคม 2554
     29.   4984694327     นางสาวมนัสนันท์   รอดเชื้อจีน 18 พฤษภาคม 2554
     30.   5283860627     นางสาวมัณฑนา   ชูไกรไทย 18 พฤษภาคม 2554
     31.   5283864127     นางสาวรัชนีวรรณ   สมานมิตร 18 พฤษภาคม 2554
     32.   5283418027     นางสาวรานี   วณิชย์เศรษฐ์ 18 พฤษภาคม 2554
     33.   4984711327     นายวัยวุฑฒ์   อยู่ในศิล 18 พฤษภาคม 2554
     34.   5283875027     นางสาวศิริพร   ทองแก้ว 18 พฤษภาคม 2554
     35.   5283878027     นายสพลกิตติ์   สังข์ทิพย์ 18 พฤษภาคม 2554
     36.   5283887627     นางสาวสิริวรรณ   มีรอด 18 พฤษภาคม 2554
     37.   4984753727     นายอธิวัฒน์   เจี่ยวิวรรธน์กุล 18 พฤษภาคม 2554
     38.   4984620927     นางจิรวรรณ   นาคพัฒน์ 19 พฤษภาคม 2554
     39.   4984631827     นางชุติมา   สืบวงศ์ลี 19 พฤษภาคม 2554
     40.   4984762327     นายอัครเดช   เกตุฉ่ำ 19 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  ศิลปศึกษา 
     1.   5083425127     นางสาวสุมนา   สัมมาทิพย์ 4 พฤษภาคม 2554
     2.   5183356627     นางสาวปารณีย์   ด้วงอิ่ม 10 พฤษภาคม 2554
     3.   5183380627     นางสาววรนุช   ธรรมมงคลเดช 11 พฤษภาคม 2554
     4.   5283440727     นางสาวสริตา   เจือศรีกุล 11 พฤษภาคม 2554
     5.   5083330127     นายชัชวาล   อินทรปาลิต 12 พฤษภาคม 2554
     6.   5083332427     นายณรงค์ศักดิ์   สุกแก้วมณี 12 พฤษภาคม 2554
     7.   5183383527     นางสาววรามัย   ใจมั่น 12 พฤษภาคม 2554
     8.   5183388727     นางสาววิภาวี   คงมาลา 12 พฤษภาคม 2554
     9.   5283421827     นางสาววรพรรณ   สุรัสวดี 18 พฤษภาคม 2554
     10.   5083405627     นางสาวศรัญญา   จันทรคง 18 พฤษภาคม 2554
     11.   5183424627     นางสาวอัจฉรา   หนูใหม่ 18 พฤษภาคม 2554
     12.   5083443427     นายเอกสิทธิ์   บุญมาก 18 พฤษภาคม 2554
     13.   5083377727     นางสาวมนสิรี   ศรีรักษา 20 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.   5283350927     นายเดชนริศ   หาญโรจนกุล 10 พฤษภาคม 2554
     2.   5283316627     นายจตุพงษ์   ทองสุข 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5283427627     นายวิธวรรธน์   สีชื่น 12 พฤษภาคม 2554
     4.   5283385927     นางสาวปาลิตา   ตันมณี 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5283479227     นายปิยะวัฒน์   ปัญญา 18 พฤษภาคม 2554
     6.   5283396827     นางสาวพิชญ์นิตา   สองสนู 18 พฤษภาคม 2554
     7.   5183379027     นางวรกมล   สุนทรานนท์ 18 พฤษภาคม 2554
     8.   5283452227     นางสาวสุณิสา   โสทรวัตร์ 18 พฤษภาคม 2554
     9.   5283457427     นายสุรัติ   จีระพงษ์ 18 พฤษภาคม 2554
     10.   5283459727     นายเสกสรร   ละเอียด 18 พฤษภาคม 2554
     11.   5283460227     นายอดิศักดิ์   ดวงศรี 18 พฤษภาคม 2554
     12.   5283464827     นายอภิวัฒน์   งั่วลำหิน 18 พฤษภาคม 2554
     13.   4984698927     นายยงยุทธ   ฮิ้นเจริญ 19 พฤษภาคม 2554
     14.   5283305727     นางสาวกรกช   สุดสวัสดิ์ 30 พฤษภาคม 2554
     15.   5283380727     นายประเสริฐศักดิ์   วินันท์สุชาติ 31 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  โสตทัศนศึกษา 
     1.   5183425227     นางสาวอัญชนา   กลิ่นเทียน 3 พฤษภาคม 2554
     2.   5183312027     นางสาวจรรยาพร   ก่อเกียรติคุณ 7 พฤษภาคม 2554
     3.   5183302727     นางสาวกรวิกา   กัปตพล 9 พฤษภาคม 2554
     4.   5083343327     นายทศพล   ศิลลา 9 พฤษภาคม 2554
     5.   5183344027     นางสาวนิพาดา   ไตรรัตน์ 12 พฤษภาคม 2554
     6.   5083366827     นางสาวพัชราภรณ์   เอมมิน้อม 12 พฤษภาคม 2554
     7.   5083419427     นางสาวสุนัชฌา   ไชยกาล 12 พฤษภาคม 2554
     8.   5083308427     ว่าที่ร้อยตรีกีรติ   กุลบุตร 18 พฤษภาคม 2554
     9.   5183377827     นางสาวรัชฎา   วิลาศรี 18 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน 
     1.   4984727427     นางสาวศุภวรรณ   สัจจพิบูล 11 พฤษภาคม 2554
     2.   4984661627     นางนุติยาพร   วงษ์เณร 12 พฤษภาคม 2554
     3.   4984665127     นางสาวบุศรินทร์   สิริปัญญาธร 12 พฤษภาคม 2554
     4.   4984668027     นางประไพ   ธรมธัช 12 พฤษภาคม 2554
     5.   4984673127     นายประเสริฐ   ลีอำนนต์กุล 12 พฤษภาคม 2554
     6.   4984676027     นางสาวพนาน้อย   รอดชู 12 พฤษภาคม 2554
     7.   4984752027     นางสาวอธิกมาส   มากจุ้ย 12 พฤษภาคม 2554
     8.   4984657127     พันเอกหญิงนวลทิพย์   อรุณศรี 18 พฤษภาคม 2554
     9.   4984666827     นางเบญจา   วงษา 18 พฤษภาคม 2554
     10.   4984700427     นางยุวดี   ถิรธราดล 18 พฤษภาคม 2554
     11.   4984704027     นางรุ่งระวี   สมะวรรธนะ 18 พฤษภาคม 2554
     12.   4984714227     นายวิเชียร   ธำรงโสตถิสกุล 18 พฤษภาคม 2554
     13.   4984652027     นายนครเทพ   ทิพยศุภราษฎร์ 19 พฤษภาคม 2554
     14.   4984729727     นางสาวโศจิวัจน์   เสริฐศรี 19 พฤษภาคม 2554
     15.   4984653627     นางสาวนพเรศวร์   ธรรมศรัณยกุล 30 พฤษภาคม 2554
 สาขาวิชา  อุดมศึกษา 
     1.   4984717127     นางวิไลวรรณ   ทองเจริญ 2 กุมภาพันธ์ 2554
     2.   5184228127     นางนงณภัทร   รุ่งเนย 27 เมษายน 2554
     3.   5184211427     นางจินตนา   สายทองคำ 3 พฤษภาคม 2554
     4.   5084460227     นางสาวนรีภัทร   ผิวพอใช้ 3 พฤษภาคม 2554
     5.   5084492327     นางอริสรา   ธานีรณานนท์ 3 พฤษภาคม 2554
     6.   4984772627     นาวาเอกหญิงสุธิญา   จันทร์เจ้าฉาย 9 พฤษภาคม 2554
     7.   4984765227     นางอุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข 9 พฤษภาคม 2554
     8.   5184229827     นางสาวนิจวรรณ   วีรวัฒโนดม 10 พฤษภาคม 2554
     9.   4984621527     นางจุฑามาศ   สนกนก 11 พฤษภาคม 2554
     10.   4984624427     นางฉวีรัตน์   เกษตรสุนทร 12 พฤษภาคม 2554
     11.   4984632427     นางสาวฐิติมาวดี   เจริญรัชต์ 12 พฤษภาคม 2554
     12.   4984674827     นางสาวปัทมา   ทองสม 12 พฤษภาคม 2554
     13.   4984690827     นางภิรดี   ฤทธิเดช 12 พฤษภาคม 2554
     14.   4984724527     นายศิระ   อุดมรัตน์ 12 พฤษภาคม 2554
     15.   4984742827     นางสาวสุพิน   นายอง 12 พฤษภาคม 2554
     16.   4984744027     นางสุภาเพ็ญ   ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 12 พฤษภาคม 2554
     17.   4984746327     นางสุมิตตา   สว่างทุกข์ 12 พฤษภาคม 2554
     18.   4984768127     นายเอื้อบุญ   ที่พึ่ง 12 พฤษภาคม 2554
     19.   4984783527     นางกษมาวรรณ   ป้อมเมือง 18 พฤษภาคม 2554
     20.   4984648527     นายธำรง   รัตนภรานุเดช 18 พฤษภาคม 2554
     21.   4984693727     นายภูมิพงศ์   จอมหงษ์พิพัฒน์ 18 พฤษภาคม 2554
     22.   4984654227     นางนพวรรณ   บุญธรรม 19 พฤษภาคม 2554
     23.   4984712027     นางสาววาสนา   วิสฤตาภา 19 พฤษภาคม 2554
     24.   4984740527     นางสุธิดา   หอวัฒนกุล 19 พฤษภาคม 2554
     25.   4984754327     นางสาวอโนทัย   แทนสวัสดิ์ 19 พฤษภาคม 2554
     26.   4984649127     นางธิดา   ฤทธาภัย 20 พฤษภาคม 2554
     27.   4984758927     นางอมรรัตน์ เรืองสกุล   พัฒนา 20 พฤษภาคม 2554
       

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th