รายชื่อนิสิตที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์

ภาคการศึกษาปลาย    รวมทั้งสิ้นจำนวน     267   ราย

            ชื่อ-นามสกุล
              วันที่ส่ง
สาขาวิชา  การวัดและประเมินผลการศึกษา
     1.   4984614127    นางจันทนา   เริ่มสินธุ์ 28 กุมภาพันธ์ 2554
     2.   5084210727    นางสาวชลี   ภัทรพิชญธรรม 15 มีนาคม 2554
     3.   5084226827    นางวราพร   เอราวรรณ์ 20 เมษายน 2554
     4.   5084254327    นางสาธิดา   สกุลรัตนกุลชัย 20 เมษายน 2554
     5.   5084209127    นายชนะศึก   นิชานนท์ 4 พฤษภาคม 2554
     6.   4984725127    นางสาวศิริรัตน์   สุคันธพฤกษ์ 10 พฤษภาคม 2554
     7.   5283315027    นางสาวจงกล   บัวแก้ว 11 พฤษภาคม 2554
     8.   5283444227    นายสาริน   ผดุงสวัสดิ์ 11 พฤษภาคม 2554
     9.   5283453927    นางสาวสุทธาวรรณ   ภาณุรัตน์ 11 พฤษภาคม 2554
     10.   5283366027    นางสาวนันทนัช   อ่อนพวน 12 พฤษภาคม 2554
     11.   4984750827    นายสรร   ธงยศ 12 พฤษภาคม 2554
     12.   5283458027    นางสาวสุวิมล   เสวกสุริยวงศ์ 12 พฤษภาคม 2554
     13.   4984606127    นาวาอากาศโทหญิงกาญจนา   ค้ายาดี 18 พฤษภาคม 2554
     14.   4984630127    นางสาวชุตินันท์   จันทรเสนานนท์ 18 พฤษภาคม 2554
     15.   5283349327    นางสาวดาวเรือง   ลุมทอง 18 พฤษภาคม 2554
     16.   4984669727    นางประวีนา   เอี่ยมยี่สุ่น 18 พฤษภาคม 2554
     17.   4984634727    นายณรงค์ฤทธิ์   อินทนาม 19 พฤษภาคม 2554
     18.   4984646227    นางสาวทรายทอง   พวกสันเทียะ 19 พฤษภาคม 2554
     19.   4984705627    นางสาวธัญญรัศม์   จอกสถิตย์ 19 พฤษภาคม 2554
     20.   4984692027    ว่าที่ร้อยตรีภูมิ   เพชรศักดาสิริ 19 พฤษภาคม 2554
     21.   4984743427    นางสุภาพร   จันทร์ดอกไม้ 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  การศึกษาคณิตศาสตร์
     1.   5183421727    นางสาวอรญา   อัญโย 9 พฤษภาคม 2554
     2.   5283473427    นางสาวอัญชลีรัตน์   รอดเลิศ 9 พฤษภาคม 2554
     3.   5283476327    นางสาวอาทิตยา   สำราญอินทร์ 9 พฤษภาคม 2554
     4.   5183314227    นายจำเริญ   อนันตธรรมรส 12 พฤษภาคม 2554
     5.   5083386327    นางสาวยุวรรณดา   พรหมนิวาส 18 พฤษภาคม 2554
     6.   5183406327    นางสาวสิรินพร   บ้านแสน 18 พฤษภาคม 2554
     7.   5083418827    นางสาวสุนทรีย์   สมมะโน 18 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  การศึกษานอกระบบโรงเรียน
     1.   5084497527    นาวาอากาศโทหญิงอุษา   โพนทอง 14 กุมภาพันธ์ 2554
     2.   5084529027    นายปิยะ   ศักดิ์เจริญ 22 มีนาคม 2554
     3.   5084267527    พันตำรวจเอกคมสัน   สุขมาก 19 เมษายน 2554
     4.   5084265227    นางมิ่งขวัญ   คงเจริญ 20 เมษายน 2554
     5.   5183426927    นางอัญชลี   สาริกานนท์ 27 เมษายน 2554
     6.   5084204027    พระกิตติภัต   วิยาภรณ์ 10 พฤษภาคม 2554
     7.   5084206227    นางแก้วตะวัน   ศิริลักขณานันท์ 10 พฤษภาคม 2554
     8.   5084454527    นาวาอากาศโทหญิงจรัสศรี   จินดารัตนวงศ์ 11 พฤษภาคม 2554
     9.   4984643327    พระดำรงค์   เบญจคีรี 12 พฤษภาคม 2554
     10.   4984784127    นางสาวปิยะดา   จุลวรรณา 12 พฤษภาคม 2554
     11.   4984791527    นางสาวสุนิดา   ศิริพากย์ 12 พฤษภาคม 2554
     12.   5084523127    นายขจรศักดิ์   สังข์เจริญ 18 พฤษภาคม 2554
     13.   5083345627    นายนนท์   อนัคกุล 18 พฤษภาคม 2554
     14.   5283373327    นางสาวเบญจมาภรณ์   วงษ์สิน 18 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย
     1.   4984647927    นางสาวธันยา   พิทธยาพิทักษ์ 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  การศึกษาวิทยาศาสตร์
     1.   5183400527    นายสมบูรณ์   รัตนบุญศรีทอง 12 พฤษภาคม 2554
     2.   5183412027    นางสุรีรัตน์   จุ้ยกระยาง 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5083303227    นางสาวณัฎฐกัญจน์   ไชยภักดี 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5283443627    นายสันติชัย   อนุวรชัย 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5083379027    นางสาวมรีจิ   คงทรัตน์ 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  การสอนภาษาไทย
     1.   5083315827    นางสาวจตุพร   สมดี 12 พฤษภาคม 2554
     2.   5183352027    นางสาวปริศนา   ประชุมพันธุ์ 18 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
     1.   5183436127    นางสาวพจนีย์   หนักทอง 8 เมษายน 2554
     2.   5083374827    นางภัทรานีร์   เวก้า 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5283478627    นางสาวชลธิชา   อ่ำคำ 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5083409127    นายศิระ   ภูมะธน 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5083369727    นายพิทยา   ทิพวัจนา 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  จิตวิทยาการศึกษา
     1.   5283414427    นางสาวรังสิรัศม์   นิลรัตน์ 25 เมษายน 2554
     2.   5283322327    นางสาวจีรนันท์   วงษ์มาก 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5283403527    นางสาวภวิกา   ภักษา 12 พฤษภาคม 2554
     4.   5283412127    นางสาวยศยา   เชาวลิตรธำรง 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5183399627    นายสกล   ศรีสุขล้อม 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  ดนตรีศึกษา
     1.   5183444127    นายศราพงศ์   อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา 10 พฤษภาคม 2554
     2.   5283485027    นายอุทัย   ศาสตรา 10 พฤษภาคม 2554
     3.   5283370427    นางสาวนิศาชล   บังคม 11 พฤษภาคม 2554
     4.   5183445827    นายโสภณ   เดชฉกรรจ์ 11 พฤษภาคม 2554
     5.   5283486627    นางสาวธิรดา   สุนทรนาค 12 พฤษภาคม 2554
     6.   5283483727    นายมงคล   ภิรมย์ครุฑ 12 พฤษภาคม 2554
     7.   5283434027    นางสาวศิรารัตน์   สุขชัย 12 พฤษภาคม 2554
     8.   5283451627    นางสาวสุชาดา   โสวัตร 12 พฤษภาคม 2554
     9.   5283462527    นายอนุชา   พัฒนรัตนโมฬี 12 พฤษภาคม 2554
     10.   5183440627    นางสาวคัมภิรดา   แก้วมีแสง 18 พฤษภาคม 2554
     11.   5283446527    นายสิทธิพร   สวยกลาง 18 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
     1.   4984720027    นายวีระ   สุภะ 29 เมษายน 2554
     2.   4984749227    นายสุวัฒน์   นิยมไทย 4 พฤษภาคม 2554
     3.   4984626727    นางสาวชรีย์พร   ภูมา 9 พฤษภาคม 2554
     4.   5084501327    นายดนัยกิติ์   สุขสว่าง 9 พฤษภาคม 2554
     5.   4984722227    นางศยามน   อินสะอาด 9 พฤษภาคม 2554
     6.   4984734827    นางสาวสรัญญา   เชื้อทอง 9 พฤษภาคม 2554
     7.   5084502027    นางสาวดารรัตน์   ลี้เสริมสุขสิริ 10 พฤษภาคม 2554
     8.   5283386527    นายปิยพจน์   ตัณฑะผลิน 10 พฤษภาคม 2554
     9.   4984701027    นายรักศักดิ์   เลิศคงคาทิพย์ 10 พฤษภาคม 2554
     10.   4984639927    นายณัฐกร   สงคราม 11 พฤษภาคม 2554
     11.   5084511627    นางสาววราภรณ์   ผ่องสุวรรณ 11 พฤษภาคม 2554
     12.   4984710727    นางสาววราภรณ์   สินถาวร 11 พฤษภาคม 2554
     13.   4984755027    นางสาวอภิชา   แดงจำรูญ 11 พฤษภาคม 2554
     14.   4984622127    นางสาวจุฬารัตน์   บุษบงก์ 12 พฤษภาคม 2554
     15.   4984771027    นางสาวฐาปนี   สีเฉลียว 12 พฤษภาคม 2554
     16.   4984601027    นางสาวกนกพร   ฉันทนารุ่งภักดิ์ 18 พฤษภาคม 2554
     17.   4984625027    นายเฉลิมรัฐ   นาควิเชียร 18 พฤษภาคม 2554
     18.   5084505927    นายปราโมทย์   พรหมขันธ์ 18 พฤษภาคม 2554
     19.   4984678327    นางสาวพร้อมภัค   กัลยาศิลปิน 18 พฤษภาคม 2554
     20.   5084520227    นายสูติเทพ   ศิริพิพัฒนกุล 18 พฤษภาคม 2554
     21.   4984664527    นายบุญชู   บุญลิขิตศิริ 19 พฤษภาคม 2554
     22.   5084503627    นางสาวธัชกร   สุวรรณจรัส 23 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
     1.   5283422427    นางสาววรรณพิศา   พฤกษมาศ 18 พฤษภาคม 2554
     2.   5283392227    นางสาวพรรณทรี   โชคไพศาล 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  บริหารการศึกษา
     1.   5084488927    นางสิรินันท์   ศรีวีระสกุล 14 ธันวาคม 2553
     2.   5084490027    นางสุภาพร   ธรรมศิริ 24 กุมภาพันธ์ 2554
     3.   5084237727    นางวรรณกร   ทวีแก้ว 12 เมษายน 2554
     4.   5084493027    นางสาวอัญชลี   ประกายเกียรติ 28 เมษายน 2554
     5.   4984760027    นางสาวอ้อมอารี   สุวรรณศรี 3 พฤษภาคม 2554
     6.   4984718827    นายวิเศษ   ชิณวงศ์ 6 พฤษภาคม 2554
     7.   5084249227    นางศิริมาศ   โกศัลย์พิพัฒน์ 6 พฤษภาคม 2554
     8.   4984732527    นางสาวสมลักษณ์   มธุรสสุวรรณ 9 พฤษภาคม 2554
     9.   4984628027    นายชำนาญ   เหล่ารักผล 11 พฤษภาคม 2554
     10.   4984644027    นายดำรงค์   ศรีอร่าม 11 พฤษภาคม 2554
     11.   4984663927    นายบัญชา   ชลาภิรมย์ 11 พฤษภาคม 2554
     12.   4984686327    นางสาวเพ็ญวรา   ชูประวัติ 11 พฤษภาคม 2554
     13.   4984618727    นางจิตวรี   ขำเดช 12 พฤษภาคม 2554
     14.   4984679027    นางพัชรินทร์   ศิริสุข 12 พฤษภาคม 2554
     15.   4984703327    นางรัตนา   เชาว์ปรีชา 12 พฤษภาคม 2554
     16.   4984767527    นางอารีรัสมิ์   วัฒนทองผิว 12 พฤษภาคม 2554
     17.   4984613527    นายครรชิต   จามรมาน 18 พฤษภาคม 2554
     18.   4984615827    นางสาวจิดาภา   เบญจธัชพร 18 พฤษภาคม 2554
     19.   5083346227    นางสาวนราจันทร์   กิตติคุณ 18 พฤษภาคม 2554
     20.   5283391627    นายพรรคทวี   จรีรัตน์ 18 พฤษภาคม 2554
     21.   5083388627    นางสาวรสนันท์   อรรถพันธุ์ 18 พฤษภาคม 2554
     22.   5183384127    นางสาววลีภรณ์   จงแก้ววัฒนา 18 พฤษภาคม 2554
     23.   5083417127    นายสุธี   ดีกลั่น 18 พฤษภาคม 2554
     24.   4984747027    นางสุรีย์พร   สุนทรศารทูล 18 พฤษภาคม 2554
     25.   4984748627    นางสาวสุวดี   อุปปินใจ 18 พฤษภาคม 2554
     26.   5183303327    นางกฤติยา   สีหา 19 พฤษภาคม 2554
     27.   5283375627    นางสาวปฐวีณัฐ   เศรษฐ์เจริญกุล 19 พฤษภาคม 2554
     28.   4984682827    นายพิเชฐ   โพธิ์ภักดี 19 พฤษภาคม 2554
     29.   4984730227    นายสมเกียรติ   ชิดไธสง 19 พฤษภาคม 2554
     30.   5183417227    นายอดุลย์รัตน์   นิ่มเจริญ 30 พฤษภาคม 2554
     31.   5183430327    นายอิสมาแอล   มะลี 30 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  ประถมศึกษา
     1.   5183394427    นางสาวศิริพันธ์   มัลลิกะมาลย์ 12 พฤษภาคม 2554
     2.   5183374927    นางเยาวนารถ   โพธิ์มี 18 พฤษภาคม 2554
     3.   5183390927    นางวีณา   วงศ์ศรีเผือก 18 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  พลศึกษา
     1.   5084219427    นายธานินทร์   บุญญาลงกรณ์ 4 พฤษภาคม 2554
     2.   5084541427    นายจิราวัฒน์   ขจรศิลป์ 12 พฤษภาคม 2554
     3.   4984781227    นางสาวเบญจมาศ   เกิดมาลัย 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5084483727    นายสบสันติ์   มหานิยม 18 พฤษภาคม 2554
     5.   4984788727    นางสมัชญ์ดิษดี   พิศาลก่อสกุล 19 พฤษภาคม 2554
     6.   4984699527    นายยรรยงค์   สมทรง 1 มิถุนายน 2554
สาขาวิชา  พัฒนศึกษา
     1.   4984696627    นางสาวมัทนียา   พงศ์สุวรรณ 12 พฤษภาคม 2554
     2.   4984766927    นางสาวอุทุมพร   อินทจักร์ 12 พฤษภาคม 2554
     3.   4984607827    นางสาวกาญจนา   หงษ์รัตน์ 18 พฤษภาคม 2554
     4.   4984687027    นายภัทร์   พลอยแหวน 18 พฤษภาคม 2554
     5.   4984697227    นายมูฮัมมาดอัสมี   อาบูบากา 18 พฤษภาคม 2554
     6.   4984757227    นายอภิสิทธิ์   พึ่งพร 18 พฤษภาคม 2554
     7.   4984662227    นางบังอร   ร้อยกรอง 19 พฤษภาคม 2554
     8.   4984745727    นางสาวสุภาสิณี   นุ่มเนียม 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  วิจัยการศึกษา
     1.   5083820327    นายธนากร   จันทนากร 10 พฤษภาคม 2554
     2.   5083827827    นางสาวนันทิพร   จิตยุติ 18 พฤษภาคม 2554
     3.   5083828427    นางสาวนุชนารถ   วงศ์จำปา 18 พฤษภาคม 2554
     4.   5183336027    นางสาวธันยา   เฉลิมวรบุตร 19 พฤษภาคม 2554
     5.   5083865627    นางสาวพัชริษฏา   วัฒนรังสรรค์ 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
     1.   4984659427    นายนิธิภัทร   บาลศิริ 24 ธันวาคม 2553
     2.   5283302827    นายกนิษฐ์   ศรีเคลือบ 12 เมษายน 2554
     3.   5283328127    นางสาวชลธิศ   โลศิริ 19 เมษายน 2554
     4.   5283343527    นายณัฐพล   แจ้งอักษร 27 เมษายน 2554
     5.   5283810227    นางสาวกุลรตี   พันธุ์แฉล้ม 9 พฤษภาคม 2554
     6.   5283857827    นางสาวมณีรัตน์   ปานจันทร์ 9 พฤษภาคม 2554
     7.   5283828627    นางสาวดวงพร   ข้องเกี่ยวพันธุ์ 10 พฤษภาคม 2554
     8.   5283835027    นางสาวนิพิฐพร   โกมลกิติศักดิ์ 10 พฤษภาคม 2554
     9.   5283851027    นางสาวพรรณราย   ธนสัตย์สถิตย์ 10 พฤษภาคม 2554
     10.   5283861227    นางสาวเยาวลักษณ์   หงษ์หิรัญเรือง 10 พฤษภาคม 2554
     11.   5283801627    นางสาวกณิการ์   เกื้อรุ่ง 11 พฤษภาคม 2554
     12.   5084207927    นางสาวจริยา   ชื่นศิริมงคล 11 พฤษภาคม 2554
     13.   5283441327    นางสาวสโรชา   หะรังศรี 11 พฤษภาคม 2554
     14.   5283808027    นางสาวกานต์ฤทัย   ชลวิทย์ 12 พฤษภาคม 2554
     15.   5283812527    นางขวัญจิรา   อินทร์เอี่ยม 12 พฤษภาคม 2554
     16.   5283336127    นางสาวญาดา   นิลประดิษฐ์ 12 พฤษภาคม 2554
     17.   5283837227    นางสาวนุชจรี   ศรีเสวก 12 พฤษภาคม 2554
     18.   5283416727    นายรัตนพงศ์   ตุมพสุวรรณ 12 พฤษภาคม 2554
     19.   5283456827    นางสาวสุพรรณิการ์   กงภูธร 12 พฤษภาคม 2554
     20.   5283472827    นางสาวอัฉราพรรณ   นิลเถื่อน 12 พฤษภาคม 2554
     21.   5283821127    นางสาวชลธิดา   ดวงงามยิ่ง 18 พฤษภาคม 2554
     22.   5283825727    นายฐาปณัฐ   อุดมศรี 18 พฤษภาคม 2554
     23.   5283338427    นางสาวฑิตยา   สิทธิโสภาสกุล 18 พฤษภาคม 2554
     24.   4984658827    นางสาวนันทกาญจน์   ชินประหัษฐ์ 18 พฤษภาคม 2554
     25.   5184482127    นางสาวปวีณา   คำพุกกะ 18 พฤษภาคม 2554
     26.   5283399727    นางสาวพิธพร   นิโกบ 18 พฤษภาคม 2554
     27.   5283856127    นางสาวภัทรวดี   วชิรธาดากุล 18 พฤษภาคม 2554
     28.   4984691427    นางสาวภิรดี   วัชรสินธุ์ 18 พฤษภาคม 2554
     29.   4984694327    นางสาวมนัสนันท์   รอดเชื้อจีน 18 พฤษภาคม 2554
     30.   5283860627    นางสาวมัณฑนา   ชูไกรไทย 18 พฤษภาคม 2554
     31.   5283864127    นางสาวรัชนีวรรณ   สมานมิตร 18 พฤษภาคม 2554
     32.   5283418027    นางสาวรานี   วณิชย์เศรษฐ์ 18 พฤษภาคม 2554
     33.   4984711327    นายวัยวุฑฒ์   อยู่ในศิล 18 พฤษภาคม 2554
     34.   5283875027    นางสาวศิริพร   ทองแก้ว 18 พฤษภาคม 2554
     35.   5283878027    นายสพลกิตติ์   สังข์ทิพย์ 18 พฤษภาคม 2554
     36.   5283887627    นางสาวสิริวรรณ   มีรอด 18 พฤษภาคม 2554
     37.   4984753727    นายอธิวัฒน์   เจี่ยวิวรรธน์กุล 18 พฤษภาคม 2554
     38.   4984620927    นางจิรวรรณ   นาคพัฒน์ 19 พฤษภาคม 2554
     39.   4984631827    นางชุติมา   สืบวงศ์ลี 19 พฤษภาคม 2554
     40.   4984762327    นายอัครเดช   เกตุฉ่ำ 19 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  ศิลปศึกษา
     1.   5083425127    นางสาวสุมนา   สัมมาทิพย์ 4 พฤษภาคม 2554
     2.   5183356627    นางสาวปารณีย์   ด้วงอิ่ม 10 พฤษภาคม 2554
     3.   5183380627    นางสาววรนุช   ธรรมมงคลเดช 11 พฤษภาคม 2554
     4.   5283440727    นางสาวสริตา   เจือศรีกุล 11 พฤษภาคม 2554
     5.   5083330127    นายชัชวาล   อินทรปาลิต 12 พฤษภาคม 2554
     6.   5083332427    นายณรงค์ศักดิ์   สุกแก้วมณี 12 พฤษภาคม 2554
     7.   5183383527    นางสาววรามัย   ใจมั่น 12 พฤษภาคม 2554
     8.   5183388727    นางสาววิภาวี   คงมาลา 12 พฤษภาคม 2554
     9.   5283421827    นางสาววรพรรณ   สุรัสวดี 18 พฤษภาคม 2554
     10.   5083405627    นางสาวศรัญญา   จันทรคง 18 พฤษภาคม 2554
     11.   5183424627    นางสาวอัจฉรา   หนูใหม่ 18 พฤษภาคม 2554
     12.   5083443427    นายเอกสิทธิ์   บุญมาก 18 พฤษภาคม 2554
     13.   5083377727    นางสาวมนสิรี   ศรีรักษา 20 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา
     1.   5283350927    นายเดชนริศ   หาญโรจนกุล 10 พฤษภาคม 2554
     2.   5283316627    นายจตุพงษ์   ทองสุข 12 พฤษภาคม 2554
     3.   5283427627    นายวิธวรรธน์   สีชื่น 12 พฤษภาคม 2554
     4.   5283385927    นางสาวปาลิตา   ตันมณี 18 พฤษภาคม 2554
     5.   5283479227    นายปิยะวัฒน์   ปัญญา 18 พฤษภาคม 2554
     6.   5283396827    นางสาวพิชญ์นิตา   สองสนู 18 พฤษภาคม 2554
     7.   5183379027    นางวรกมล   สุนทรานนท์ 18 พฤษภาคม 2554
     8.   5283452227    นางสาวสุณิสา   โสทรวัตร์ 18 พฤษภาคม 2554
     9.   5283457427    นายสุรัติ   จีระพงษ์ 18 พฤษภาคม 2554
     10.   5283459727    นายเสกสรร   ละเอียด 18 พฤษภาคม 2554
     11.   5283460227    นายอดิศักดิ์   ดวงศรี 18 พฤษภาคม 2554
     12.   5283464827    นายอภิวัฒน์   งั่วลำหิน 18 พฤษภาคม 2554
     13.   4984698927    นายยงยุทธ   ฮิ้นเจริญ 19 พฤษภาคม 2554
     14.   5283305727    นางสาวกรกช   สุดสวัสดิ์ 30 พฤษภาคม 2554
     15.   5283380727    นายประเสริฐศักดิ์   วินันท์สุชาติ 31 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  โสตทัศนศึกษา
     1.   5183425227    นางสาวอัญชนา   กลิ่นเทียน 3 พฤษภาคม 2554
     2.   5183312027    นางสาวจรรยาพร   ก่อเกียรติคุณ 7 พฤษภาคม 2554
     3.   5183302727    นางสาวกรวิกา   กัปตพล 9 พฤษภาคม 2554
     4.   5083343327    นายทศพล   ศิลลา 9 พฤษภาคม 2554
     5.   5183344027    นางสาวนิพาดา   ไตรรัตน์ 12 พฤษภาคม 2554
     6.   5083366827    นางสาวพัชราภรณ์   เอมมิน้อม 12 พฤษภาคม 2554
     7.   5083419427    นางสาวสุนัชฌา   ไชยกาล 12 พฤษภาคม 2554
     8.   5083308427    ว่าที่ร้อยตรีกีรติ   กุลบุตร 18 พฤษภาคม 2554
     9.   5183377827    นางสาวรัชฎา   วิลาศรี 18 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอน
     1.   4984727427    นางสาวศุภวรรณ   สัจจพิบูล 11 พฤษภาคม 2554
     2.   4984661627    นางนุติยาพร   วงษ์เณร 12 พฤษภาคม 2554
     3.   4984665127    นางสาวบุศรินทร์   สิริปัญญาธร 12 พฤษภาคม 2554
     4.   4984668027    นางประไพ   ธรมธัช 12 พฤษภาคม 2554
     5.   4984673127    นายประเสริฐ   ลีอำนนต์กุล 12 พฤษภาคม 2554
     6.   4984676027    นางสาวพนาน้อย   รอดชู 12 พฤษภาคม 2554
     7.   4984752027    นางสาวอธิกมาส   มากจุ้ย 12 พฤษภาคม 2554
     8.   4984657127    พันเอกหญิงนวลทิพย์   อรุณศรี 18 พฤษภาคม 2554
     9.   4984666827    นางเบญจา   วงษา 18 พฤษภาคม 2554
     10.   4984700427    นางยุวดี   ถิรธราดล 18 พฤษภาคม 2554
     11.   4984704027    นางรุ่งระวี   สมะวรรธนะ 18 พฤษภาคม 2554
     12.   4984714227    นายวิเชียร   ธำรงโสตถิสกุล 18 พฤษภาคม 2554
     13.   4984652027    นายนครเทพ   ทิพยศุภราษฎร์ 19 พฤษภาคม 2554
     14.   4984729727    นางสาวโศจิวัจน์   เสริฐศรี 19 พฤษภาคม 2554
     15.   4984653627    นางสาวนพเรศวร์   ธรรมศรัณยกุล 30 พฤษภาคม 2554
สาขาวิชา  อุดมศึกษา
     1.   4984717127    นางวิไลวรรณ   ทองเจริญ 2 กุมภาพันธ์ 2554
     2.   5184228127    นางนงณภัทร   รุ่งเนย 27 เมษายน 2554
     3.   5184211427    นางจินตนา   สายทองคำ 3 พฤษภาคม 2554
     4.   5084460227    นางสาวนรีภัทร   ผิวพอใช้ 3 พฤษภาคม 2554
     5.   5084492327    นางอริสรา   ธานีรณานนท์ 3 พฤษภาคม 2554
     6.   4984772627    นาวาเอกหญิงสุธิญา   จันทร์เจ้าฉาย 9 พฤษภาคม 2554
     7.   4984765227    นางอุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข 9 พฤษภาคม 2554
     8.   5184229827    นางสาวนิจวรรณ   วีรวัฒโนดม 10 พฤษภาคม 2554
     9.   4984621527    นางจุฑามาศ   สนกนก 11 พฤษภาคม 2554
     10.   4984624427    นางฉวีรัตน์   เกษตรสุนทร 12 พฤษภาคม 2554
     11.   4984632427    นางสาวฐิติมาวดี   เจริญรัชต์ 12 พฤษภาคม 2554
     12.   4984674827    นางสาวปัทมา   ทองสม 12 พฤษภาคม 2554
     13.   4984690827    นางภิรดี   ฤทธิเดช 12 พฤษภาคม 2554
     14.   4984724527    นายศิระ   อุดมรัตน์ 12 พฤษภาคม 2554
     15.   4984742827    นางสาวสุพิน   นายอง 12 พฤษภาคม 2554
     16.   4984744027    นางสุภาเพ็ญ   ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 12 พฤษภาคม 2554
     17.   4984746327    นางสุมิตตา   สว่างทุกข์ 12 พฤษภาคม 2554
     18.   4984768127    นายเอื้อบุญ   ที่พึ่ง 12 พฤษภาคม 2554
     19.   4984783527    นางกษมาวรรณ   ป้อมเมือง 18 พฤษภาคม 2554
     20.   4984648527    นายธำรง   รัตนภรานุเดช 18 พฤษภาคม 2554
     21.   4984693727    นายภูมิพงศ์   จอมหงษ์พิพัฒน์ 18 พฤษภาคม 2554
     22.   4984654227    นางนพวรรณ   บุญธรรม 19 พฤษภาคม 2554
     23.   4984712027    นางสาววาสนา   วิสฤตาภา 19 พฤษภาคม 2554
     24.   4984740527    นางสุธิดา   หอวัฒนกุล 19 พฤษภาคม 2554
     25.   4984754327    นางสาวอโนทัย   แทนสวัสดิ์ 19 พฤษภาคม 2554
     26.   4984649127    นางธิดา   ฤทธาภัย 20 พฤษภาคม 2554
     27.   4984758927    นางอมรรัตน์ เรืองสกุล   พัฒนา 20 พฤษภาคม 2554
       

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th