รายชื่อนิสิตที่เข้าอบรม เรื่อง
การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU e-Thesis)

วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2556

นิสิตที่มีรายชื่อเข้าอบรม ให้พิมพ์หลักฐานและนำหลักฐานมาตามวันเวลาที่กำหนดด้วย

            ชื่อ-นามสกุล
พิมพ์หลักฐาน
การเข้าอบรม
     


   รวมทั้งสิ้นจำนวน   0   ราย

 | กลับไป |  |  หน้าแรก |

Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183501, Fax.0-22183506, E-mail address : grad@chula.ac.th