รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5487122020
ชื่อ-นามสกุล :   นายชานนท์  สุวรรณมนตรี
(Mr. Chanon  Suwanmontri)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา)  (0934)
ภาควิชา :   สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (20041)
คณะ :   บัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2555      26 มีนาคม 2556

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   CARBON DIOXIDE ABSORPTION CAPACITY OF TREES IN CHULALONGKORN UNIVERSITY
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   235/2555    22 พฤศจิกายน 2555


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ผศ.ดร.อาจอง  ประทัตสุนทรสาร
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ผศ.ดร.ชาญวิทย์  โฆษิตานนท์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   รศ.ดร.นพภาพร  พานิช
กรรมการ :   ผศ.ดร.นัยนันทน์  อริยกานนท์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.อุทัย  เซ็นภักดี

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail