รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5370563121
ชื่อ-นามสกุล :   นายภควัสน์  มีนชัยนันท์
(Mr. Pakawats  Minchainant)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Eng. )
หลักสูตร :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)
สาขาวิชา :   วิศวกรรมโยธา   (0640)
ภาควิชา :   วิศวกรรมโยธา  (21010)
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2555      17 พฤษภาคม 2556

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวสำหรับใช้ในการออกแบบอาคาร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   GROUND MOTION DATABASE FOR SEISMIC DESIGN
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   15/2555    29 เมษายน 2556


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ผศ.ดร.อาณัติ  เรืองรัศมี
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์  จินตนาภักดี
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   ดร.ธีรพันธ์  อรธรรมรัตน์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.ดร.ไพบูลย์  ปัญญาคะโป

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail