รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5280207322
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาววริศรา  ตั้งค้าวานิช
(Miss Warisara  Tangkawanich)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. )
หลักสูตร :   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (อ.ม.)
สาขาวิชา :   ประวัติศาสตร์   (1664)
ภาควิชา :   ประวัติศาสตร์  (22040)
คณะ :   อักษรศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2555      2 พฤษภาคม 2556

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   "รุ่งอรุณแห่งความสุข": การสร้างประวัติศาสตร์ "สุโขทัย" พ.ศ. 2450 – 2534
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   "THE DAWN OF HAPPINESS": THE CONSTRUCTION OF "SUKHOTHAI" HISTORY, 1907 – 1991
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   3/2553    13 ตุลาคม 2553


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   อ.ดร.ดินาร์  บุญธรรม
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   อ.ดร.วิลลา  วิลัยทอง
กรรมการ :   อ.ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.ดร.สมเกียรติ  วันทะนะ

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail