รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5275583531
ชื่อ-นามสกุล :   นายประกิจ  เกาะกายสิทธิ์
(Mr. Prakit  Kohkayasit)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   อายุรศาสตร์สัตวแพทย์   (1118)
ภาควิชา :   อายุรศาสตร์  (31073)
คณะ :   สัตวแพทยศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2555      18 เมษายน 2556

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การประเมินผลทางคลินิกของยารามิพริลในสุนัขที่มีภาวะลิ้นหัวใจเสื่อมในกลุ่มที่ยังไม่แสดงอาการทางคลินิก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   CLINICAL EVALUATION OF RAMIPRIL IN DOGS WITH ASYMPTOMATIC DEGENERATIVE MITRAL VALVE DISEASE
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   2/2254    30 กันยายน 2554


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.นสพ.ดร.นิวัตร  จันทร์ศิริพรชัย
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   อ.สพญ.ดร.สิริลักษณ์  ดิษเสถียร
กรรมการ :   รศ.สพญ.ดร.รสมา  ภู่สุนทรธรรม
กรรมการ :   รศ.อัจฉรา  ธวัชสิน
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   สพญ.ดร.วราสินี  มูลอำมาตย์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail