รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5272690423
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกชกร  กีรติจิรัฐิติกาล
(Miss Kodchagorn  Keeratichiraththitikan)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ   (0119)
ภาควิชา :   วัสดุศาสตร์  (23112)
คณะ :   วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2554      13 ตุลาคม 2554

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ความสามารถการเกิดนิวเคลียสผลึกของสารสีอัลตรามารีนบลูและฟแทโลไซยานีนบลูในพอลิโพรพิลีน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   NUCLEATION ABILITY OF ULTRAMARINE BLUE AND PHTHALOCYANINE BLUE PIGMENTS IN POLYPROPYLENE
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   8/2554     20 กันยายน 2554


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ผศ.ดร.ศิริธันว์  เจียมศิริเลิศ
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.อรอุษา  สรวารี
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   ดร.วรรณี  ฉินศิริกุล
กรรมการ :   รศ.เสาวรจน์  ช่วยจุลจิตร์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.นพดล  เกิดดอนแฝก

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail