รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5272529123
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาววาณี  หมอดี
(Miss Vanee  Mohdee)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   เคมีเทคนิค   (0469)
ภาควิชา :   เคมีเทคนิค  (23060)
คณะ :   วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2554      25 พฤษภาคม 2555

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การนำกลับทองจากของเสียของการถลุงทองด้วยวิธีเคมีไฟฟ้า
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   GOLD RECOVERY FROM WASTE OF GOLD REFINERY BY ELECTROCHEMICAL METHOD
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   6/2554    26 เมษายน 2554


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.เก็จวลี  พฤกษาทร
กรรมการ :   รศ.ดร.มะลิ  หุ่นสม
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ผศ.ดร.กานดา  ว่องไวลิขิต

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail