รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5270736321
ชื่อ-นามสกุล :   นายคุณารักษ์  โอสถาภิรัตน์
(Mr. Kunaruk  Osatapirat)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   วิศวกรรมซอฟต์แวร์   (0772)
ภาควิชา :   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (21102)
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2554      28 มีนาคม 2555

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ระบบแนะนำโดยใช้แท็กคลาวด์เสมือน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   RECOMMENDER SYSTEMS USING VIRTUAL TAG CLOUD
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   19/2553    30 พฤษภาคม 2554


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ผศ.ดร.สุกรี  สินธุภิญโญ
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.ญาใจ  ลิ่มปิยะกรณ์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.ภาสกร  อภิรักษ์วรพินิต

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail