รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5184774428
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวอนรรฆอร  บุรมัธนานนท์
(Miss Anackaorn  Buramuttananon)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. (Communication Arts) )
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นศ.ม.)
สาขาวิชา :   สื่อสารการแสดง   (1165)
ภาควิชา :   วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  (28042)
คณะ :   นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2552      25 พฤษภาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ในฐานะพื้นที่สื่อสารของวัยรุ่น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   COVER DANCE PERFORMANCE AS TEENAGER'S COMMUNICATION PLATFORM
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   8/2552    8 มกราคม 2553


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   อ.ดร.จิรยุทธ์  สินธุพันธุ์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.รุ่งทิพย์  โชติณภาลัย

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail