รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5184668628
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวช่อฟ้า  เกตุเรืองโรจน์
(Miss Choufah  Ketreangroj)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. (Communication Arts) )
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นศ.ม.)
สาขาวิชา :   วาทวิทยา   (0836)
ภาควิชา :   วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง  (28041)
คณะ :   นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2553      1 ตุลาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   กระบวนการและกลวิธีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดพุทธธรรมในหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   COMMUNICATION PROCESS AND TACTICS IN DHARMA BOOKS AUTHORED BY BUDDHIST BHIKKU W. WACHIRAMAETHEE
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   8/2552    8 มกราคม 2553


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   อ.ดร.จิรยุทธ์  สินธุพันธุ์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.อวยพร  พานิช
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ผศ.ดร.ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail