รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5184237827
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวปอรรัชม์  ยอดเณร
(Miss Paonrach  Yodnane)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. )
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)
สาขาวิชา :   พัฒนศึกษา   (0235)
ภาควิชา :   สารัตถศึกษา  (27012)
คณะ :   ครุศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2555      28 พฤษภาคม 2556

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักการเมืองบนฐานทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   LEARNING PROCESS MANAGEMENT FOR DEVELOPING CHARACTERISTICS OF POLITICIANS BASED ON TRANSFORMATIVE LEARNING THEORY
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   8/2554    7 เมษายน 2554


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา
กรรมการ :   รศ.ดร.จรูญศรี  มาดิลกโกวิท
กรรมการ :   อ.ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail