รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5178962139
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวสุรสา  โค้งประเสริฐ
(Miss Surasa  Khongprasert)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วท.ด.)
สาขาวิชา :   วิทยาศาสตร์การกีฬา   (1277)
ภาควิชา :     (39001)
คณะ :   วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2554      16 พฤษภาคม 2555

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบรำไทยที่มีต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยพาร์กินสัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   THE EFFECT OF THAI DANCE EXERCISE PROGRAM ON FUNCTIONAL PERFORMANCE AND QUALITY OF LIFE IN THE PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   1/2553    15 สิงหาคม 2553


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   รศ.นพ.รุ่งโรจน์  พิทยศิริ
กรรมการ :   ผศ.ดร.ศิลปชัย  สุวรรณธาดา
กรรมการ :   รศ.ดร.สุจิตรา  สุคนธทรัพย์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.โสภา  พิชัยยงค์วงศ์ดี

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail