รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5085276329
ชื่อ-นามสกุล :   นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ
(Mr. Thanathorn  Juangroongruangkit)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. )
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.)
สาขาวิชา :   เศรษฐศาสตร์การเมือง   (0818)
ภาควิชา :     (29510)
คณะ :   เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2553      31 พฤษภาคม 2554

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    * ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ลักษณะการสะสมทุนของชนชั้นนำทางธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๔๐
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   CHARACTERISTICS OF CAPITAL ACCUMULATION BY BUSINESS ELITE BETWEEN 1973-1997
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   ว.26/5/52    26 พฤษภาคม 52

 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ศ.ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.แล  ดิลกวิทยรัตน์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   รศ.ดร.พิชิต  ลิขิตกิจสมบูรณ์
กรรมการ :   รศ.ดร.วรวิทย์  เจริญเลิศ
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.ดร.พรรณี  บัวเล็ก

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail