รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5084897928
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวภัทรพร  ศิลปาจารย์
(Miss Pattraporn  Sinlapajan)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. )
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นศ.ม.)
สาขาวิชา :   การสื่อสารมวลชน   (0245)
ภาควิชา :   การสื่อสารมวลชน  (28020)
คณะ :   นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2551      10 ตุลาคม 2551

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายการโทรทัศน์ "โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา"
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF "INNERDREAM KINDERGARTEN SATELLITE PROGRAMME"
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   1/2551    15 สิงหาคม 2551


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ  วงศ์บ้านดู่
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ผศ.ดร.กิตติ  กันภัย
กรรมการ :   รศ.สุธี  พลพงษ์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail