รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   5075564431
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวเสาวลักษณ์  อรรคนิวาส
(Miss Saowalak  Akkhaniwad)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   สัตวแพทยสาธารณสุข   (0338)
ภาควิชา :   สัตวแพทยสาธารณสุข  (31090)
คณะ :   สัตวแพทยศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2553      15 ตุลาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิ และเกลือโซเดียมคลอไรค์ต่ออัตราการเจริญเติบโดของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   VALIDATION OF MATHEMATICAL MODEL FOR COMBINED EFFECT OF TEMPERATURE AND SODIUM CHLORIDE CONCENTRATION ON THE GROWTH RATE OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN COOKED CHICKEN MEAT
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   5/2552    7 พฤษภาคม 2552


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.นสพ.ดร.อลงกร  อมรศิลป์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ผศ.นสพ.ดร.ศุภชัย  เนื้อนวลสุวรรณ
กรรมการ :   ผศ.สพญ.ดร.รุ่งทิพย์  ชวนชื่น
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.ดร.ประเวทย์  ตุ้ยเต็มวงศ์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail