รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4985241928
ชื่อ-นามสกุล :   ร้อยโทหญิงมุทิตา  โพธิ์กะสังข์
(Lt. Mutita  Pokasung)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. (Communication Arts) )
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นศ.ม.)
สาขาวิชา :   วารสารสนเทศ   (1153)
ภาควิชา :   วารสารสนเทศ  (28011)
คณะ :   นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2551      10 ตุลาคม 2551

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   เว็บไซต์สุขภาพ การสื่อสารสุขภาพแบบมีปฏิสัมพันธ์และคุณภาพข้อมูลในเชิงการแพทย์ และสาธารณสุข
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   HEALTH RELATED WEBSITE, INTERACTIVE HEALTH COMMUNICATION AND CONTENT QUALITY IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH ASPECTS
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   8/2551    00/00/0000


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.ปาริชาต  สถาปิตานนท์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   พ.ท.(ญ) ดร.วาสนา  นัยพัฒน์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail