รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4984620927
ชื่อ-นามสกุล :   นางจิรวรรณ  นาคพัฒน์
(Mrs. Jirawan  Nakpat)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. )
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)
สาขาวิชา :   วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา   (0593)
ภาควิชา :   วิจัยการศึกษา  (27023)
คณะ :   ครุศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2553      19 พฤษภาคม 2554

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   กระบวนการพัฒนาความใส่ใจของครูตามทฤษฎีลำดับขั้นความใส่ใจ: การพัฒนาคู่มือโดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   A TEACHERS’ CONCERN DEVELOPMENT PROCESS BASED ON CONCERNS-BASED STAGE THEORY: MANUAL DEVELOPMENT USING DISCOURSE ANALYSIS
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   8/2552    2 เมษายน 2552


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล
กรรมการ :   รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.จำรัส  นองมาก

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail