รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4984603227
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกมลวรรณ  รอดจ่าย
(Miss Kamonwan  Rodjay)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. )
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)
สาขาวิชา :   บริหารการศึกษา   (0233)
ภาควิชา :   บริหารการศึกษา  (27060)
คณะ :   ครุศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2552      11 พฤษภาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   AN ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF SMALL-SIZED SCHOOLS
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   10/2552    7 พฤษภาคม 2552


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.บุญมี  เณรยอด
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ
กรรมการ :   ผศ.ดร.ชญาพิมพ์  อุสาโห
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ำ

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail