รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4972524323
ชื่อ-นามสกุล :   นายสิทธิพงษ์  วงศ์วิลาศ
(Mr. Sitthipong  Wongvilas)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   สัตววิทยา   (0110)
ภาควิชา :   ชีววิทยา  (23031)
คณะ :   วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2552      25 พฤษภาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การเลือกสร้างรังและวัฏจักรชีวิตของผึ้งมิ้ม Apis florea และผึ้งม้าน Apis andreniformis ในจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   NEST SITE SELECTION AND DEVELOPMENT TIME OF RED DWARF HONEY BEE Apis florea AND BLACK DWARF HONEY BEE Apis andreniformis IN KANCHANABURI PROVINCE
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   6/2550    11 กรกฎาคม 2550


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.กำธร  ธีรคุปต์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ผศ.ดร.สุรีรัตน์  เดี่ยววาณิชย์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   ศ.ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ
กรรมการ :   อ.ดร.ชัชวาล  ใจชื่อกุล
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.ปิยมาศ  นานอก

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail