รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4970785421
ชื่อ-นามสกุล :   นายปัญญาศักดิ์  ภาคย์ปีตินันท์
(Mr. Panyasak  Phakpeetinan)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Eng. )
หลักสูตร :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)
สาขาวิชา :   วิศวกรรมโลหการ   (0030)
ภาควิชา :   วิศวกรรมโลหการ  (21090)
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2552      10 พฤษภาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ผลของไนโตรเจนและไฮโดรเจนในก๊าซปกคลุมอาร์กอนต่อลักษณะรอยเชื่อมและปริมาณเดลต้าเฟอร์ไรท์ในรอยเชื่อมทิกซ์พัลซ์ของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316L
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   EFFECTS OF NITROGEN AND HYDROGEN IN ARGON SHIELDING GAS ON WELD BEAD PROFILE AND THE AMOUNT OF DELTA-FERRITE IN PULSED TIG WELD OF AISI 316L STAINLESS STEEL
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   6/2551    9 กันยายน 2551


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   อ.ดร.มาวิน  สุประดิษฐ ณ อยุธยา
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.กอบบุญ  หล่อทองคำ
กรรมการ :   ผศ.สุวันชัย  พงษ์สุกิจวัฒน์
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.เอกรัตน์  ไวยนิตย์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail