รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4885126328
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวมนัสชล  หิรัญรัตน์
(Miss Manutchol  Hirunrut)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. (Communication Arts) )
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นศ.ม.)
สาขาวิชา :   วารสารสนเทศ   (1153)
ภาควิชา :   วารสารสนเทศ  (28011)
คณะ :   นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2549      11 พฤษภาคม 2550

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   สารานุกรมวิกิพีเดียภาษาไทยและการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   THAI WIKIPEDIA AND COMMUNICATING KNOWLEDGETO THE PUBLIC
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   11/2550    


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ผศ.ดร.พิรงรอง  รามสูต รณะนันทน์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail