รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4884673027
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวอาภาพร  สิงหราช
(Miss Arpaporn  Singharaj)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. )
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)
สาขาวิชา :   การศึกษานอกระบบโรงเรียน   (0408)
ภาควิชา :   การศึกษาตลอดชีวิต  (27751)
คณะ :   ครุศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2552      5 ตุลาคม 2552

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูด้วยแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   DEVELOPMENT OF A WORK EMPOWERMENT MODEL FOR TEACHERS USING THE NEO-HUMANIST CONCEPT TO DEVELOP CAPACITY IN LEARNER-CENTERED LEARNING MANAGEMENT
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   10/2551    24 เมษายน 2551


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.อาชัญญา  รัตนอุบล
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.เกียรติวรรณ  อมาตยกุล
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   อ.ดร.วรรัตน์  อภินันท์กูล
กรรมการ :   ผศ.ดร.วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ดร.ปาน  กิมปี

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail