รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4880917522
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวจิราธร  ชาติศิริ
(Miss Jirathorn  Chartsiri)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. International Program)
หลักสูตร :   อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (อ.ด.)
สาขาวิชา :   ไทยศึกษา (นานาชาติ)  (1124)
ภาควิชา :     (22001)
คณะ :   อักษรศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2552      25 พฤษภาคม 2553

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    * ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ทางออนไลน์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   กำเนิดและพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีในบริบทยุคแห่งชาวจีน ค.ศ. 1727-1782
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE THONBURI KINGDOM IN THE CONTEXT OF THE CHINESE ERA, 1727-1782
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   12/2550    25 กรกฏาคม 2550

 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.ดร.สุจิตรา  จงสถิตย์วัฒนา
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.สุเนตร  ชุตินธรานนท์
กรรมการ :   อ.ดร.วาสนา  วงศ์สุรวัฒน์
กรรมการ :   ศ.ดร.ศิราพร  ณ ถลาง
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   รศ.วุฒิชัย  มูลศิลป์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail