รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4875954031
ชื่อ-นามสกุล :   นางวิไลพร  จันทร์ไชย
(Mrs. Wilaiporn  Chanchai)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาเอก   (Ph.D. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วท.ด.)
สาขาวิชา :   สรีรวิทยาการสัตว์   (0983)
ภาควิชา :   สรีรวิทยา  (31021)
คณะ :   สัตวแพทยศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   1 - 2552      1 ตุลาคม 2552

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   ผลของการทำให้เย็นด้วยระบบพัดลมพ่นละอองน้ำต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของโคพันธุ์ผสมโฮลส์ไตน์ระยะให้นม ที่ได้รับการฉีดฮอร์โมน โบวาย โซมาโตโทรปิน ในสภาพอากาศเขตร้อน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   EFFECTS OF MISTY-FAN COOLING SYSTEM ON THE PHYSIOLOGICAL RESPONSES IN RELATION TO DIGESTIVE PROCESS OF LACTATING CROSSBRED HOLSTEIN CATTLE TREATED WITH BOVINE SOMATOTROPIN IN THE TROPICS
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   3/2550    1 ตุลาคม 2550


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   รศ.นสพ.ดร.กฤษ  อังคนาพร
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ศ.นสพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   ศ.นสพ.สมชาย  จันทร์ผ่องแสง
กรรมการ :   ศ.สพญ.ดร.ชลลดา  บูรณากาล
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย :   ศ.ดร.ชาญวิทย์  วัชรพุกก์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail