รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4872364123
ชื่อ-นามสกุล :   นายปริญญา  เวียงสมุทร
(Mr. Parinya  Weangsamoot)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.Sc. )
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)
สาขาวิชา :   วิทยาการคณนา   (0434)
ภาควิชา :   คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  (23012)
คณะ :   วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2551      24 เมษายน 2552

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   แบบแผนการสุ่มตัวอย่างซ้ำของชุดข้อมูลที่ยากต่อการจัดกลุ่ม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   DUPLICATE-SAMPLING OF DIFFICULT TO CLASSIFY SCHEME
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :   4/2550    28 มีนาคม 2550


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

ประธานกรรมการ :   อ.ดร.สิริพันธุ์  สงวนสินธุกุล
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :   ผศ.ดร.กรุง  สินอภิรมย์สราญ
กรรมการ :   Khamron  Sunat, Ph.D.

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail