รายละเอียดวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนิสิต ::. 

รหัสประจำตัว :   4080235422
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวหทัย  แซ่เจี่ย
(Miss Hathai  Jia)
ระดับการศึกษา :   ปริญญาโท   (M.A. )
หลักสูตร :   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (อ.ม.)
สาขาวิชา :   ภาษาจีน   (0059)
ภาควิชา :   ภาษาตะวันออก  (22202)
คณะ :   อักษรศาสตร์
ปีการศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ :   2 - 2542      

 

ข้อมูลวิทยานิพนธ์  ::.    

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :   การเปรียบเทียบคำเสริมกริยาบอกทิศทาง "SHANG" "XIA" ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (English) :   A COMPARISON OF THE DIRECTIONAL COMPLEMENTS"SHANG" "XIA" IN MANDARIN CHINESE AND ITS THAIEQUIVALENTS
ประกาศอนุมัติหัวข้อฯ :       


บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
Enter the below security code here


Security Code: 5 character

Can't read..? Refresh 
 

ข้อมูลคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ::. 

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :   รศ.ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Chula SingleSearch

ค้นหาเพิ่มเติมจาก ... Main Database Chulalongkorn University Library


 

 


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University      254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-22183500, Fax.0-22183529, E-mail address : thesis.grad@hotmail