คู่มือข้อแนะนำ

- สำหรับนิสิต
      - สำหรับเจ้าหน้าที่


 

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
กลุ่มภารกิจคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

Login Page
Username : [?]
Password : [?]

 


การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มีดังนี้ :-

1. สำหรับนิสิต     Username : ให้ใส่ ID ของนิสิต 10 หลัก
                            Password : ให้ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

2. สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา    Username และ Password ให้ระบุข้อมูลตามที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย

หน้าแรก


Copyright©2007 Graduate School, Chulalongkorn University. All rights reserved.
Graduate School Chulalongkorn University     254 Phayathai Rd., Phatumwan Bangkok, 10330 Thailand
Tel. 0-2218-3500,0-2218-3529, Fax.0-22183500, E-mail address : mailto:thesis.grad@hotmail.com